Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

 

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

Marmara Kültürleri A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları yıllar boyu sürecek. Denizin Sesi, Adaları ve Bo?azlarıyla Marmara Kültürleri A?ı??nın aylık bülteni. Yerelden, her kesimden katkıya açık olan bülten her ay düzenli yayınlanıyor. Ayrıntı ve günlük geli?meler için, a?ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin. 

İyi okumalar.


Her yerde Müsilaj

2021??in ilk aylarından itibaren Marmara??nın kabusu olan ??müsilaj? artık dilimize yerle?ti. Haziran ayının en çok konu?ulanları arasında müsilaj da var. Müsilaj, kanun teklifi oldu, meclise sunuldu; Türkiye??nin sınır illerinde yaygın olarak sürdürülen bir operasyonun kod adı oldu ve operasyon halen devam ediyor. İlginç bir ülke Türkiye diye bo?una dememi?ler.

??Müsilaj Kanunu? teklifi TBMM gündeminde

Nisan ayında TBMM Ara?tırma Komisyonu??nun hazırlayıp sundu?u 570 sayfalık raporun Meclis??te yapılan görü?meler sonrasında kabul edilmesinden sonra, mayıs ayı sonlarında TBMM??ye ??Müsilaj Kanunu? teklifi verildi. Meclisin ilgili ara?tırma komisyonunda kabul edilerek gündeme alınan kanun teklifinin haziran ayı içinde yasala?ması bekleniyor. ???evre Kanunu ile Bazı Kanunlarda De?i?iklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi? ba?lı?ını ta?ıyan ve içinde imara ili?kin düzenlemelerin de oldu?u teklif basına ??Müsilaj Kanunu? olarak yansıdı. Teklifte denizlerde ve özellikle de Marmara??da ya?anan deniz kirlili?ine kar?ı alınacak önlemler (ileri biyolojik arıtma tesislerinin kurulmasıyla, çevreyi kirletenlere yönelik cezaların artırılması vb.) yer alıyor. Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında bulunan illerde mahalli idarelere arıtma tesisleri için 6 ay süre veriliyor. Yapılmaması durumunda Bakanlık yaptıracak. Teklifle ayrıca, ileri arıtma teknikleriyle arıtılmı? atık suyu kullanan kurulu?lara yüzde 100'e kadar elektrik deste?i verilmesi de maddeler arasında bulunuyor.

Tartı?malı madde tekliften çıkarıldı ve yeniden düzenlendi.

Ak Parti tarafından meclise sunulan teklifte yer alan ve Türkiye ?evre Ajansı??na do?al sit alanlarıyla özel çevre koruma bölgeleri dahil kıyı kullanımında geni? yetki veren düzenleme metinden çıkarıldı. Kabul edilen yeni teklife göre, Türkiye ?evre Ajansı, Bakanlık tarafından kullanma izni verilen veya kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin hüküm ve tasarrufu altında yer alan alanlarda mapa ve ?amandıra sistemleri kuracak, i?letecek, deniz araçlarına atık alım hizmetleri verecek ve bu hizmetlerin verilmesini sa?layacak. Ajans, ihtiyaç halinde bu faaliyetleri özel hukuk tüzel ki?ili?ini haiz ?irketler kurarak gerçekle?tirebilecek.

"Mücadele için önemli bir hamle ancak içerik olarak yetersiz"

Meclise sunulan teklif, uzmanlarca da de?erlendirildi. Teklifi Ak Parti??nin yeni bir müteahhitlik projesi olarak gören de var, olumlu bulup, yetersizli?ini dile getiren de. Köprü otoyollar ve havaalanları gibi büyük kamu yatırımlarında çok tartı?ılan ve adrese teslim projeler olarak görülen YİD (Yap, İ?let, Devret) sistemi ileri arıtma tesisleri kurulmasında da gündemde. ?te yandan, ??Sorun bu ?ekilde çözülmez, esas olan yönetim anlayı?ının de?i?mesi? ele?tirileri de çe?itli uzmanlar tarafından dile getiriliyor: ??Marmara??da çok farklı kirlilik yükleri var ve ya?ananlar, sadece koordinasyon kurulunun toplantılarıyla yönetilebilecek durumu çoktan a?mı? vaziyette. Marmara Denizi, çok yo?un kirlili?e maruz kalıyor. Havza ölçekli bütüncül bir yakla?ım ?art. Marmara Denizi bu ?ekilde korunmaz."

??Arıtma sorununu ya çözün, ya da istifa edin biz yapalım.?

Havaların ısınması sonrası İzmir Körfezi??nin yeniden kokmaya ba?laması sonrası siyasetçiler arası tartı?ma hız kazandı. Ak Parti ve MHP, İzmir Belediyesi??ni ?ov yapmaktan i? yapmaya vakit bulamamakla ele?tirirken, CHP Milletvekili Tuncay ?zkan görevini yapmayan bakanlı?ı suçladı: ??Bakanlık, atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik giderinin yüzde 50??isini kar?ılıyor. Bu yüzden 2248 adet tesisten 1538 tanesi sa?lıklı çalı?tırılamıyor. Arıtmaya harcanması gereken para ABD??de gökdelen oldu?u için denizlerimizde müsilaj, kentlerimizde kötü kokular olu?uyor.?

Bu da oldu. ??Müsilaj? 16 ilde gerçekle?tirilen operasyona adını verdi!

İçi?leri Bakanlı?ı, turizmi olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik sahil ?eridindeki 16 ilde gerçekle?tirilen 'Müsilaj' operasyonunda 263 ?üphelinin gözaltına alındı?ını açıkladı.

8 Haziran "Marmara Denizi Günü"

Marmara Belediyeler Birli?i, Türkiye ?evre Haftası etkinlikleri ile ili?kilendirerek #MarmaraHepimizin #BirlikteTemizTutalım etiketleri ile Marmara Bölgesi genelinde bütünle?ik bir kampanya çalı?ması altında tüm belediyeler birlikte etkinlikler planladı. Marmara Denizi için deniz çöpü ve mikroplastik odaklı gerçekle?tirilecek farkındalık etkinliklerinde atı?ın azaltılması ve deniz konusunda bilinç olu?turulması hedefleniyor.


Marmara Denizi??nde müsilaj tespit edildi: ??Tedbir almamız lazım??

Deniz biyolo?u Prof. Dr. Ergün Ta?kın, Marmara Denizi'nde yaptıkları ara?tırmada, deniz çayırları üzerinde ipliksi alglerin a?ırı artı? gösterdi?ini ve Erdek??te 2-3 metre derinlikte müsilaj olu?umu tespit edildi?ini söyledi. Ta?kın, Marmara Denizi için, ??E?er bu yaz yüzey suyu sıcaklı?ı 29-30 derece sıcaklı?a ula?ırsa bütün Marmara'yı etkileyecek bir müsilaj olu?umu olmasa da bölgesel olarak yine müsilaj olma ihtimali var? dedi.


Nilüfer ?ayı: Marmara??ya zift akıyor.

Marmara Denizi??nde ya?anan müsilaj felaketinin nedenleri arasında gösterilen Nilüfer ?ayı??ndaki son durum yürek burkuyor. Bursa??nın ??Ergenesi?? haline gelen Nilüfer ?ayı, kapkara haliyle Susurluk ?ayı ile birle?erek Karacabey??den döküldü?ü Marmara Denizi??ne kirlilik akıtıyor.

Gönen ?ayı: Sülfür öbek öbek Marmara??ya akıyor

Kaz Da?ları??ndan do?up geni? tarım alanlarını bulundu?u Gönen Ovası??na can veren Gönen ?ayı, fabrika atıkları ve 300??e yakın köyden çıkan evsel atıkları Marmara Denizi??ne ta?ıyarak müsilaj riskine çanak tutuyor.

?orlu Deresi: ??Sözün bitti?i yer! ??Sa?lık?? mahallesinin yanında zehir akıyor?

Türkiye??nin kirlilik ??abidesi?? haline gelen Ergene Nehri??ndeki vahim tablo yıllar geçse de bir türlü de?i?miyor. Adeta zift rengine bulanmı? Ergene Nehri??ndeki kirlilik artarak devam ederken, ya?anan vehametin boyutu, çevrecilerin gerçekle?tirdi?i son ke?if gezisiyle bir kez daha ortaya serildi. Mert İnan Milliyet??te yazdı.

Susurluk??taki Simav ?ayı??nda kirlilik sürüyor: Rengi siyaha döndü

Geçti?i kentlerde farklı akarsulara ba?lanarak Karacabey sahilinden suyu Marmara Denizi??ne ula?an Simav ?ayı??nın, Susurluk??taki Sultançayır mevkisinde rengi siyaha dönüyor. Fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktı?ı iddia edilen çayda, kirlilik hakim.

Gemlik müsilaja dava açtı!

Marmara Kimya Sanayi adlı ?irket Gemlik??te yeni bir tesis kuruyor. Derin de?arj yapacak. Malzeme üretebilmek için gereken so?utma ünitesinde denizden çekti?i suyu kullanacak, sonra da ısınan suyu denize akıtacak... Bursa Barosu, Mimarlar Odası Bursa ?ubesi, DO?ADER, Gemlik Belediye Ba?kanı Mehmet U?ur Sertaslan, Ba?kan Yardımcısı Mert Dimili ve vatanda?lar adına Av. İsmail İ?el, i?te bu projenin iptali için dava açtı.

Marmara Kervanı Ekokırım* Suç Mahallerinde

Marmara Ya?asın İnisiyatifi??nin organize etti?i Marmara Kervanı katılımcıları 26-29 Mayıs tarihlerinde Marmara Denizi çevresinde ??ekokırım suç mahalli? olarak tanımladıkları noktalarda yerel halkla ve çevreci kurulu?ların temsilcileriyle bulu?tu, açıklamalar yaptı. Marmara Kervanı Birinci Gün Marmara Ere?lisi Kınıklı Deresi ve Ergene De?arj alanında; İkinci Gün Karabiga ve Bandırma??da; ?çüncü Gün Bursa, Yalova ve İzmit??te ve Son Gün de İstanbul Sazlıdere, Yenikapı, Kadıköy ve Burgazadası??ndaydı. 

*Ekokırım çevre terminolojisinden kullanılmaya ba?lanan ??ecocide? tanımının Türkçe çevirisi. Kervanın temel hedeflerinden birisi de kirlili?in suç kapsamında tanımlanarak ekokırım ifadesinin kullanımının yaygınla?masıydı.


Endüstriye Arıtma ile Biyolojik Arıtma??nın
maliyet farkı

Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Ba?kanı Erol Gülmez anlattı: "NOSAB, Türkiye??de endüstriyel arıtma tesisi sahibi olan tek organize sanayi bölgesidir. Bu kimyasal arıtma anlamına beliyor. Yani bizim arıtma tesisi proseslerinden sonra do?aya de?erj etti?imiz su içme kalitesindedir. 15 yıldır bu sistemi kullanıyoruz. Tabii bunun ciddi bir maliyeti var. Kıyaslamak adına ?öyle bir örnek verebilirim, biyolojik arıtma kullanan sanayiciler o arıtmaya gönderdikleri atık suyun metreküpüne aylık 1,5-2 TL para öderler. Endüstriyel yani bizim kullandı?ımız arıtma sisteminde ise bu bedel metreküp ba?ına 50-55 TL arasında de?i?ir."

Adakarası ?zümüne ve ?arabına Co?rafi İ?aret

Erdek Ticaret Odası ve Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlü?ü??nün giri?imleriyle ile ba?layan "Ada Karası ?zümü ve ?arabı"nın co?rafi i?aret çalı?maları devam ediyor. Bu kapsamda Av?a Adası ?arap ?reticileri ile Tekirda? Ba?cılık ve Ara?tırma Enstitüsü uzmanları Tekirda?'da bir araya geldi. Haberi burada.

Marmara??nın son mercanlarına yardım eli

Bir yandan yüre?imiz a?zımızda ??Bu yıl Marmara??da müsilaj olacak mı?? diye beklerken di?er yandan güzel geli?melerle umudumuz ye?eriyor. Bunun son örne?i Marmara??da yok olan sarı gorgon mercanlarını korumak için ba?arıyla yürütülen mercan ekim çalı?maları. Yücel Sönmez yazdı.

Marmara??da uzun yıllardır görülmeyen deniz canlıları yeniden ortaya çıktı

Doç. Dr. Ahsen Yüksek: "Bu, siz denize ufacık bir dokunsanız geri dönü?ünün çok güzel olaca?ının göstergesidir. Sevinmeli miyiz? Hayır, sevinmek için çok çok erken. ?ok büyük tehlikeler var. ?u anda ekosistem bıçak sırtı gibi, keskin bir döngüde, aniden çok kötü ?eyler ya?ayabiliriz ya da ya?amayabiliriz." Haberi burada.

Marmara Denizi??nin ekosistemi bilgisayar ortamında izlenecek.

?evre ve ?ehircilik Bakanlı?ı'nın ODT? Deniz Bilimleri Enstitüsü ile yürüttü?ü MARMOD FAZ II kapsamında, Marmara Denizi için fiziksel, biyojeokimyasal ve ekosistem modüllerini içeren 3 boyutlu bir model geli?tiriliyor. 2023'te tamamlanacak modelle, Marmara'da anlık, birkaç gün sonrası, birkaç ay sonrası hatta birkaç 10 yıl sonrasında bu de?i?imler nasıl olacak, bunlar ortaya konabilecek; müsilaj, balıkçılık kaybı gibi riskler olu?madan yöneticilere farklı çözüm önerileri sunulabilecek.

De?irmendere??den Körfez??e binlerce balık bırakıldı!

Kocaeli Büyük?ehir Belediye Ba?kanı Tahir Büyükakın, ??Aslında bugün çok keyifli bir gün. Körfezi Balıklandırma Projesinin ilki 2017 yılında De?irmendere??de gerçekle?tirilmi?ti. Hereke??de yaptık, Darıca??da yaptık, yine burada tekrar yapmak üzere bugün buraya geldik. Peki niye yapıyor bütün bunları? Denizdeki biyo çe?itlili?i sa?lamak, balıkların ya?amlarını sürdürmek ve bu çe?itlili?i devam ettirmek için yapıyoruz.?

YALOVA midye üretiminin merkezi olacak!

Marmara Denizi??nde Akdeniz midyesi çiftlikleri ço?alıyor. ?ınarcık ve Armutlu ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlı?ı??nın deste?iyle yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesis yapılıyor. Tesislerden 3??ünün kurulum a?aması tamamlandı. ?ınarcık açıklarında 174 bin metrekarelik alana kurulan çiftlikte, midye ekimi çalı?ması yapılıyor.

Marmara??da deniz kestanesi avcılı?ı yasaklandı

MARMARA Denizi'nde Uzak Do?u'ya ihracatı nedeniyle a?ırı avcılı?ı yapılmaya ba?lanan denizlerin do?al temizleyicilerinden deniz kestanesinin avcılı?ı, Balıkçılık ve Su ?rünleri Genel Müdürlü?ü'nce yasaklandı.


Marmara Kültürleri A?ı ??Kültürel Mirası Koruma: Kimin İçin, Ne İçin?? Programında

Türkiye??de kültürel mirasın algılanı? biçimleri, koruma anlayı?ı ve korumaya ili?kin uygulama ve politikaların tartı?ıldı?ı programın 9 Mayıs bölümünde Marmara Kültürleri A?ı kültürel ve do?al miras çerçevesinden bakılarak tanıtıldı.

İklim Krizi Marmara Havzası??nı Nasıl Etkiliyor?: Açık Radyo Di?erkam Programı

A???dan Asu Aksoy ve Halim Buluto?lu 10 Mayıs??ta Damla ?zlüer ile Rauf Kösemen??in hazırlayıp sundu?u Di?erkam programının konu?u oldu. Açık Radyo??da her Salı yayınlanan programın bu bölümünde iklim krizinin Marmara Havzası??na etkileri ve Marmara için acil eylem ça?rısı konu?uldu.

Bir İç Denizi Kurtarmak: Naviga Dergisi ile Söyle?i

Marmara Kültürleri A?ı gönüllü danı?manı Prof. Dr. Asu Aksoy A???ın ?imdiye kadar yaptı?ı ve yapmayı planladı?ı çalı?maları deniz kültürü dergisi Naviga??ya anlattı.

Mavi Masa Bulu?maları 1: Sait Faik, ben Deniz ve sen

Marmara Kültürleri A?ı??nın yaz boyunca i?tirakçilerin yerle?imlerinde sürecek Mavi Masa Bulu?maları??nın birincisi 11 Haziran??da Burgazada??da Sait Faik Müze Evi bahçesinde gerçekle?ecek. Tüm gün sürecek etkinlik sabah çocuk atölyeleriyle ba?layıp ö?leden sonra sunu?larla devam edecek.


Marmara Sivil Toplum A?ı??ndan Haberler
Adalar Vakfı

??Marmara??yı Konu?uyoruz?
YouTube yayınları devam ediyor.

18 Mayıs itibariyle ba?layan Marmara??yı Konu?uyoruz söyle?ilerinde Levent Artüz ve Doç. Dr. Mustafa Yücel??den sonra Prof. Dr. Bayram ?ztürk yer aldı. Söyle?ilerin moderasyonunu Prof. Dr. Haluk Eyido?an yapıyor. 8 Haziran ?ar?amba ak?amı 20.30 yapılacak söyle?inin konu?u, Ergene Derin De?arj ?irketi??ne 18 yurtta?ın ba?vurusuyla açılan davanın avukatlarından Tunç Lokum. 15 Haziran ?ar?amba ak?amı ise Prof. Dr. Derin Orhon programın konu?u olacak. Kaçıranlar için söyle?ilerin kayıtları ile yayınlanacak yeni konu?malar Adalı Dergisi YouTube sayfasında.

Türk Deniz Ara?tırmaları Vakfı (T?DAV)

30-31 Mayıs tarihlerinde Karadeniz Teknik ?niversitesi ev sahipli?inde Trabzon??da düzenlenen Seyir Hidrografi ve O?inografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı Ola?an Toplantısı??nda geçti?imiz yılın faaliyetleri sunuldu. Ardından 1-3 Haziran??da Karadeniz Ternik ?niversitesi ev sahipli?inde gerçekle?en 5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı??nın açılı?ında T?DAV Ba?kanı Prof. Dr. Bayram ?ztürk konu?ma yaptı. 3 gün süren konferansın bilimsel programı burada.

Deniz Ya?amını Koruma Derne?i (DYK)

??Denize +1 Nefes??: Müsilaja ra?men ya?am mücadelesini sürdüren resifleri hayata yeniden sımsıkı ba?lamak u?runa Anadolu Efes ve Deniz Ya?amını Koruma Derne?i ??Denize +1 Nefes?? adlı bir proje geli?tirdi. ??Denize +1 Nefes?? projesinin amacı do?al ortamından kopmu? mercanları a?ılama yoluyla, korunması gereken ve hassas alan ilan edilen bölgelere nakletmek ve yeni mercan bahçeleri olu?turmak.

Su Altı Foto?rafçıları ve Filmcileri Derne?i (SUFOD)

TFSF Genel Kurulu: 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekle?en Türkiye Foto?raf Sanatı Federasyonu??nun (TFSF) 10. genel kuruluna katıldılar. 

Sualtından Marmara: SUFOD, Bandırma On yedi Eylül ?niversitesi Denizcilik Fakültesi, E?itim ve Uygulama Yerle?kesi H. Avni Kocaman Deniz Bilim Merkezi açılı? törenine, foto?raf sergisiyle katıldı. Merkezin 17 Mayıs??ta gerçekle?en açılı? töreninin ardından SUFOD (Su Altı Foto?rafçıları ve Filmcileri Derne?i) üyelerinin Marmara Denizi??nde çekti?i foto?raflardan olu?an ??Sualtından Marmara? foto?raf sergisi açıldı, sergideki tüm foto?raflarımızı davetlilere anlatan Prof. Dr. Sarı, daha sonra merkezin di?er bölümlerini davetlilere gezdirdi. 

Genç Sualtı Foto?rafçıları Gençlerle Bulu?uyor: SUFOD'un 19 Mayıs Atatürk??ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebi ile düzenledi?i ??Genç Sualtı Foto?rafçıları Gençlerle Bulu?uyor? temalı etkinlikte SUFOD üyeleri ?mer Ege Taymaz ve Derin Ergün, İzmir ?zel ?i?li Final Fen ve Anadolu Lisesi??nin misafiri olarak kendi ya?larındaki ö?renci arkada?larına su altı foto?rafçılı?ı ile ilgili bilgiler verdiler ve sunum yaptılar .

Troya ?evre Derne?i

11-14 Mayıs??ta ERASMUS+ Projesi olan ??ICT- Wyh not culture and creativity for seniors? projesinin Almanya/Lübeck??te ikinci bulu?masına katıldılar.

16-18 Mayıs??ta VPP4Islands'ın Marsilya??da düzenlenen ilk genel kuruluna katıldılar. Ardından 17-18 Mayıs??ta aynı proje kapsamında Yunanistan/Rhodes??te gerçekle?tirilen ??Clean Energy for Islands? forumunda yer aldılar.

25 Mayıs??ta ?anakkale 18 Mart ?niversitesi ?OM? ?evre toplulu?unun gerçekle?tirdi?i ??anakkale??de Termik ve Jeotermal Enerji Kaynaklı Sorunlar, Toplumsal Tepki ve Yenilenebilir enerji ?özümleri? panalinde ö?rencilerle bir araya gelindi.

Galimi ?ınarlı Kırsal Kalkınma ve
Turizm Derne?i

Erdek Ticaret Odası ve Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlü?ü??nün giri?imleriyle ba?layan Adakarası ?zümü ve ?arabı??nın co?rafi i?aret çalı?malarını yakından takip ediyorlar. Aynı zamanda ?ınarlı??nın miras üzümlerini yeniden yeti?tirmek için eski ba? yerlerindeki asmalardan köklendirdikleri fidanları yeti?tirdiler. 19 Haziran??da Anadolu??nun Miras ?zümleri Sempozyumu??na katılacaklar.

Trakya Platformu & Saros Gönüllüleri

5 Haziran Pazar günü gerçekle?tirecekleri İklim De?i?ikli?i Paneli ?orlu Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu??nda yapılacak. Panelin ba?lıca konuları iklim de?i?ikli?ine genel bakı?, Trakya??ya etkileri ve Trakya??daki iklim de?i?ikli?inin nedenleri.

Greenpeace Türkiye

Kadıköy Belediyesi??nin 3-5 Haziran tarihleri arasında Selamiçe?me ?zgürlük Parkı??nda düzenleyece?i 5. Kadıköy ?evre Festivali??ne katılacaklar.

İstanbul Rotary Ekoloji Kulübü

6 Kasım 2021??de düzenlemi? oldukları ??Müsilaj Sorunu ve Marmara??nın Gelece?i Panel ve ?alı?tayı? raporunu finalize ederek mayıs ayında kamuoyu ile payla?tılar.

Müsilajsız Marmara

11 Mayıs??ta bir sivil toplum çalı?tayı düzenlediler, Etki ?emberleri Vakfı giri?mi ve Marmara Belediyeler Birli?i i? birli?iyle gerçekle?tirilen çalı?tayda olu?turan çalı?ma gruplarında deniz ya?amını ve biyoçe?itlili?i korumak için ortak bir yol haritası üzerine çalı?ıldı.

Adalet Atlası

Adalet Atlası'nın yeni bölümü yayında: Marmara Denizi??ni nasıl öldürdük?

Adalet Atlası??nın yeni bölümünde hidrobiyolog Levent Artüz, sanatçı Aslı Uluda? ve felsefeci O?uz Karayemi? kirlilikten yola çıkarak çevresel ?iddeti anlatıyor.

Bandırma 17 Eylül ?niversitesi
Denizcilik Fakültesi

Bandırma ?niversitesi Deniz Bilim Merkezi açıldı.

?niversite??nin Denizcilik Fakültesi yerle?kesinde açılan merkez bünyesinde,Denizcilik ve Balıkçılık müzesi ile Marmara Deniz Akvaryumu bulunuyor. Açılı?ta yer alan ve müsilaj sonrası sualtında ya?ayan canlıların nasıl etkilendi?ini gösteren foto?raf ve videolar ise, SUFOD (Sualtı Foto?rafçıları ve Belgeselcileri Derne?i) tarafından hazırlandı.

Marmara Belediyeler Birli?i

5 Haziran Dünya ?evre Günü ile ba?layan Türkiye ?evre Haftası??nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinliklerinde yer alıyorlar.

Marmara Adalar Belediyesi

2. Ulusal Av?a Yarı Maratonu ??Temiz denize do?ru? temasıyla ko?uldu.

Marmara Adaları'na ba?lı Av?a Adası'nda düzenlenen 2. Ulusal Av?a Yarı Maratonu, 300'e yakın katılımcı ile ko?uldu. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan maratonda, yerli ve yabancı sporcular, 10K ve 21K kategorilerinde yarı?tı. Balıkesir Büyük?ehir Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi ile Marmara Kaymakamlı?ı'nın ortakla?a düzenledi?i yarı maratonun bu yılki teması ise "Temiz Denize Do?ru" olarak belirlendi.


Müsilajı gözlemleyen ilk dalgıç ödülünü aldı!

"Bo?aziçi ?evre ?dülleri" törenle sahiplerini buldu. Törende eski Eski Dünya Gazetesi Kocaeli temsilcisi ve müsilajı ilk gözlemleyen dalgıç Mehtap Akba? ?iftçi, Yılın ?evre Foto?rafçısı ödülünü aldı.

Pulitzer ödülleri açıklandı: Foto muhabiri ?mit Bekta? ??müsilaj?? foto?rafı ile finale kaldı

ABD'de 1914 yılından bu yana verilen Pulitzer ?dülleri'nin 2022 töreninde Reuters foto muhabiri ?mit Bekta?, Marmara Denizi'nde çekti?i müsilaj foto?rafı ile finallerde yer aldı


Greenvibes Bültenleri

Apos.to grubu tarafından yayınlanan haftalık bültenlerden biri de Greenvibes. Bültenin 26 Mayıs tarihli sayısının Ye?il Ajans bölümünde yerelden ve dünyadan ekolojik haberlere, Bir İmza da Sen At'ta güncel imza kampanyalarına, Gezegenimizin Son Durumu bölümünde küresel ısınma ve karbon salımlarımızın geldi?i noktaya yer veriliyor. Bültende "Biyoplastiklerin avantajları ve dezavantajları", "Anadolu Efes'in DYK'nın yürüttü?ü Denize +1 Nefes Projesi Kapsamında İlk Mercan Nakli" çalı?masına, "Müsilajsız Marmara ekibi ile söyle?i"ye de yer veriliyor. Haftalık bültenin sayılarına ula?mak için.

SUFOD Haziran Bülteni yayınlandı.

Bültende SUFOD??un katıldı?ı ya da düzenledi?i etkinliklere ek olarak, sualtı foto?rafçılı?ı hakkında bilimsel makaleler de var. Haziran sayısında, Ankara ?niversitesi Tıp Fakültesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Alp Can??ın ??Sea and Sea YS-D3 Mark II Fla? De?erlendirmeleri? yazısı bunlardan biri. SUFOD Bültenleri burada.

Mustafa Sarı??dan yeni kitap: Müsilaj, A?ıt mı Umut mu?

Mustafa Sarı kitabında Marmara ba?ta denizlerimizde nasıl bir yol ayrımında oldu?umuzu aktarıp bizlere denizin müsilajla verdi?i mesajı alıp kurtarmak ya da vazgeçmek tercihlerini sunuyor. ??Marmara Denizi??ni kapladı?ında varlı?ından haberdar oldu?umuz müsilaj, denizle kurdu?umuz yanlı? ili?kinin sonucu. Denizi sihirbaz zannettik. Yıllardır 25 milyon insanın evsel atıklarını, Türkiye??nin yarısına hizmet sunan endüstrinin atıklarını, denizcilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve yo?un tarımsal üretimden kaynaklanan atıkları yeterince arıtmadan denize boca ettik??

Marmara??nın su altı zenginli?i belgesel ve kitap oldu

Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde MAC ileti?im tarafından hazırlanan, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper??in seslendirdi?i 14 dakikalık Bursa Sualtı Belgeseli??nin ilk gösterimi, Tayyare Kültür Merkezi??nde yapıldı. Bursa??nın Sualtı Dünyası Foto?raf Sergisi??nin yer altı?ı etkinlikte ayrıca, do?a ve dalı? turizmi projesinin önemli aya?ını olu?turan ??Bursa??nın Sualtı Dünyası?? isimli 196 sayfalık kitap da sualtı meraklılarına sunuldu.

Cem Gürdeniz??den yeni kitap: Kültürü ve Görgüsüyle Denizcilik

Denizi daha iyi tanımamızı sa?layan rehber niteli?indeki ??Kültürü ve Görgüsüyle Denizcilik?? kitabıyla okur kar?ısına çıkan Cem Gürdeniz, ??Ya?amın çeli?kilerini, iyi günün kötü günün, ini? ve çıkı?ın do?adaki felsefesini en iyi deniz ö?retir? diyor.

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

Email built with AcyMailing