Üçüncü Mavi Masa Buluşması: MARMARA’YI KONUŞUYORUZ-Marmara Kıyılarında neler oluyor

Paylaş


Marmara Kültürleri Ağı’nın 3. Mavi Masa etkinliği “MARMARA’YI KONUŞUYORUZ-Marmara Kıyılarında neler oluyor?” başlıklı etkinlik, Çanakkale’de gerçekleşecek.

Bir gün sürecek 3. Mavi Masa etkinliği “Şiirimizde Deniz Var” çocuk atölyesi ile başlayacak. Çocuk atölyesinde 10-11 yaş aralığındaki çocuklar ile deniz ve deniz kenarında yaşam hakkında sohbet edilecek, çocuklara sorular yöneltilecek ve sorulara verilen cevaplar doğrultusunda çocuklar ile şiir yazılacaktır. Atölye çocukların, denizlerin korunması konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak için tasarlanmıştır.

Öğleden sonra, Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı üzerine sunumlar gerçekleştirilecektir. Sunumlar ile Marmara Bölgesi’nde faaliyete geçmesi planlanan projeler ele alınacak, bu projelerin uzun vadede bölgeye vereceği zarar tartışılacak, projeye karşı yapılan faaliyetler ve hukuksal süreç katılımcılara aktarılacaktır. Aynı zamanda Marmara denizi çevresinde planlanan ve hayata geçirilen enerji yatırımlarına da sunumlarda yer verilecektir.

Katılamayanlar için 13:30 dan itibaren YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanacaktır, hatırlatıcı eklemek ve izlemek için buraya tıklayın.

ETKİNLİK PROGRAMI

Kent Müzesi, Merkez/ÇANAKKALE

15 EKİM 2022, CUMARTESİ

10.00-12.00 | Şiirimizde Deniz Var Çocuk Atölyesi – Erdinç Alnıak

 • Deniz temalı şiir yazma atölyesi

İki saat sürecek çocuk atölyesi için kayıt yaptırmak gerekmektedir.

İletişim: 0286 212 66 80

 

13.30-13.45 | Moderatör açılış konuşması, konuşmacıların tanıtılması

13.50-14.30 | İsmail Erten

 • Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
 • Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

 

14.40-15.20 | Güney Marmara Dayanışması

 • Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı kapsamında Güney Marmara Dayanışması’nın faaliyetleri

 

15.30-16.20 | Ali Furkan Oğuz

 • Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı kapsamında planlanan projelere karşı açılan davalar ve hukuksal süreç

16.30-17.10 | Oral Kaya

 • Marmara denizi çevresinde planlanan ve hayata geçirilen enerji yatırımları

17.10-17.30 | Soru-Cevap

Kapanış

Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Nedir

Çevre düzeni planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plandır.

Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının amacı 2040 yılı hedef alınarak bölgenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin koruma-kullanma dengesini sağlamaya yönelik; Ülke ve bölge kalkınma politikalarını, gelişim eğilimleri ile sektörel hedefleri de göz önünde bulundurularak, planlama bölgesi içerisinde sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması, hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacıl sektörel planlama kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin ve yönetiminin sağlanması, ekonomik gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak müdahalelerin engellenmesi, kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal gelişmenin yönlendirilmesidir.

Planın hedefleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • Planlama bölgesini oluşturan alan bütününde koruma-kullanma dengesini sağlamak.
 • Doğal, kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik değerlerin korunarak geliştirilmesini sağlamak.
 • Bölge bütününde gelişme olanakları ve iç / dış dinamikler doğrultusunda, yerleşme düzeni ve kademelenmesi sağlamak.
 • Koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sektörler arası ilişkinin kurulması ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Alıcı ortamlarda (su, toprak ve hava) kirlenmeyi oluşmasını önleyecek kararların geliştirilmesini sağlamak.
 • Kıyı yapılarının deniz ekosistemlerini bozmayacak şekilde, kara tarafındaki kullanımlar ve çevresindeki doğal yapı ile ilişkilendirilerek geliştirilmesini sağlamak.

“Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

20/08/2014 tarihinde onaylanmış olan Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 16/02/2015 tarihinde Bakanlık Makamı’nca onaylanmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca 16.02.2015 tarihinde onaylanmış olan “Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”na ilişkin askı sürecinde iletilen itirazlar değerlendirilerek, 05.06.2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Belgelere ulaşmak için tıklayınız.

 

Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nedir

Plan, Marmara Bölgesinde yer alan 646 km kıyı uzunluğuna sahip Balıkesir ili 710 km kıyı uzunluğuna sahip Çanakkale ili kıyıları olmak üzere toplam 1356 km kıyı uzunluğuna sahip alanı etki altına almaktadır.

Planın hedefleri şu şekilde belirtilmiştir;

 • Kıyıları, etkileşim alanı ile birlikte, tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele almak,
 • Kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlamak,
 • Kıyıda yapılacak öncelikli tesisleri, öncelikli alanlarda alt bölgeler düzeyinde öngörmek,
 • Sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımını gözetmek,
 • Koruma ve kullanma dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem önerilerini belirlemek,
 • Kıyı alanlarında yetkili kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler ve yatırımcıların, planlama, projelendirme ve uygulamalarına rehberlik etmektir.

Bazı kurumlar ve STK’lar tarafından; Planın bölgede, sahil ile bağlantı kurulan yasal rant belgesi olduğunu ve sanayi-maden alanlarından çıkan ürünlerin, deniz yoluyla hızla, uluslararası naklinin sağlanması için liman kurulmasını önerdiğini belirtiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi Uyarınca 18 Eylül 2020 tarihinde onaylanan 1/50000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 10.11.2020 tarihinde askıya çıkmış, askı sürecinde itirazlar yapılmış ve red cevabı alınmıştır. Ardından plan için davalar açılmış ve açılan davaların ardından kıyılarda bilirkişi keşifleri yapılmıştır.

Balıkesir-Çanakkale illeri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planına ve haritalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Belgelere ulaşmak için tıklayınız.