Paylaş

MEVZUAT


Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ve içsularımızda avcılık faaliyeti yürüten küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemesinin gerçekleşmesi için Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklemesi Tebliği 13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Haber/248/Kucuk-Olcekli-Balikciligin-Desteklenmesi-Tebligi-Resmi-Gazetede-Yayimlandi

Kaynak:T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü


Gemi inşa faaliyetlerinde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak

“Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik” ile çevre izni almakla yükümlü tersane, tekne imal, çekek yerlerinde kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçlarının tamamının 5 yıl içinde elektrikli olması sağlanacak.


ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-8.htm

 


Özelleştirme İdaresi İle İlgili Kararlar – Tekirdağ Sahil Hattı

 

 


30.12.2021 tarih ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-7.pdf


Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar


Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/2021-13-sayili-genelge-22-06-2021-1172378-20210623132535.pdf


Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

 

 


Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği

 

 


Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

 


Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

 

 


Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

 

 


Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

 

 


Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 

 


Çevre Kanunu