You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

mka
mka

Foto?raf: Ate? Evirgen


Marmara Kültürleri A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olarak yürütülen CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları 2023 yılına girdi?imiz bugünlerde durmayacak, önümüzdeki ay ve yıllarda da sürecek. Denizin Sesi, Adaları ve Bo?azlarıyla Marmara Kültürleri A?ı??nın aylık bülteni. Yerelden, her kesimden katkıya açık olan bülten her ay düzenli yayınlanıyor. Denizin sesi bülteni de, destek programı sona ermesine kar?ın aylık yayınını sürdürecek.

 A?ın web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de günlük geli?meler anlık olarak payla?ılacak. 

Bizi izlemeye devam edin, bültenimizi, sosyal medya mesajlarını payla?ın, yaygınla?tırın.  

İyi okumalar.

mka

mka

 

2021??de görülen yaygın müsilaj sonrası açıklanan 22 maddelik Marmara Eylem Planı??nın mevzuata ili?kin bölümünde söz verilen epeyce ?ey yapıldı. Mesela, ??Marmara Bölgesi??nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi? konulu, 2021/14 sayılı Genelge, 02/07/2021 tarihinde yayımlandı. Marmara Denizi Bütünle?ik Stratejik Planı 2021- 2024 Raporu hazırlandı. ?evre Kanunu ile Bazı Kanunlarda De?i?iklik Yapılmasına Dair 7410 sayılı Kanun 15 Haziran 2021??de yayınlandı. Yine aynı yıl, Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında De?arj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi hazırlandı. Yine Eylem Planı kapsamında sözü verilen Marmara Denizi ?zel ?evre Koruma Bölgesi ilanı, 4 Kasım 2021 tarihinde Cumhurba?kanı Kararı ile gerçekle?ti. Kurulu?una 2020 yılında karar verilen ?evre Ajansı??nın uygulama yönetmeli?i 15 nisan 2021??de çıkarıldı. 2023 yılı ilk aylarında da bu ajansın görev alanı a?ırlıkla Marmara Bölgesi olarak tespit edildi ve bu Kocaeli ile İstanbul belediyelerindeki yetki 2023 Ocak ayında ?evre Ajansı??na devredildi. Mevzuat sa?lam da ya uygulama ve denetim?

İstanbul ve Kocaeli'deki Deniz Kirlili?ini Türkiye ?evre Ajansı Denetleyecek

Deniz kirlili?i ile mücadele çerçevesinde yapılan düzenleme ile deniz trafi?inin yo?un oldu?u İstanbul ve Kocaeli??deki deniz kirlili?ini artık Türkiye ?evre Ajansı denetleyecek. Bu çerçevede 2023 Ocak ayında yapılan düzenleme ile belediyenin sorumluluk alanında olan deniz kirlili?inin yo?un oldu?u İstanbul ve Kocaeli'ndeki deniz kirlili?i denetiminde Türkiye ?evre Ajansı yetkilendirildi

Marmara Denizi'ndeki kirlilik İHA'larla denetlenecek

?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i Bakanı Murat Kurum, "daha temiz bir Marmara için" yeni denetim modelini hayata geçirdiklerini duyurdu.

mka

mka

 

Yapılan düzenlemelere ra?men Marmara??da kirlilik yükü artmaya devam ediyor. Muhalefet partileri ve çevre kurulu?ları, çok laf ama az i? üretildi?i, mevzuata giren önlemlerin alınmadı?ı, denetimlerin sonuç vermedi?i ve kirlilik yükünün artarak sürdü?ünü ısrarla gündeme getirmeye devam ediyor. TBMM??ye verilen önerge ise iktidar partilerinin oylarıyla reddedildi.

HDP'nin 'Marmara Denizi??ndeki Kirlilik' iİe İlgili Ara?tırma ?nergesi, AKP Ve MHP Oylarıyla Reddedildi

HDP??nin Marmara Denizi??ndeki kirlili?in nedenleriyle ilgili verdi?i ara?tırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu??nda görü?ülmesine ili?kin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, ???u anda Marmara'da tutulan balıklarda bir tür balık pandemisi ya?anıyor; balıkların üreme organları olması gerekenden daha dü?ük boyutta, balıkların cesameti ya?larıyla orantısız durumda. Bakanlı?ın da bu konudan bilgisi oldu?unu biliyorum. Bu pandeminin yarın bu balıkları tüketen insanlarda da ba?ka düzeyde hastalıklar yapmayaca?ının garantisi yok? dedi.

CHP??li ?eker: Denizlerimiz ölmeye devam ederken biyolojik arıtma tesislerinin yapılaca?ı araziler hala tahsis edilmedi!

Marmara Denizi??nin kirlilik yükünü azaltmaya dönük çalı?malara hız verilmesi gerekti?ine dikkati çeken CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali ?eker, ?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i Bakanı Murat Kurum??a yöneltti?i soru önergesi ile son 6 ayda atılan adımları sordu. Marmara Denizi??nin kirlilik yükünün giderek arttı?ını söyleyen CHP??li ?eker, ??Pandemide ya?anan müsilaj faciası aslında deniz dibinde ve zaman zaman da deniz yüzeyinde görünür ?ekilde devam ediyor. Geçti?imiz günlerde de İstanbul Bo?azı??nın kıyı kesiminde lodosun da etkisiyle denizanalarının yo?unlu?unda dikkat çekici bir artı? ya?anmı?tı. Tüm bu görünür faktörler denizlerin korunması konusunda hala gereken adımların ciddiyetle atılmadı?ını bizlere gösteriyor? dedi.

Ergene??yi Temizleyin Ve Marmara??ya Derin De?arjdan Vazgeçin!

CHP Tekirda? Milletvekili İlhami ?zcan Aygun, TBMM??de Marmara ve Ergene Nehri??nin kirlilik oranı hakkında açıklamalarda bulunarak "Ergene??yi temizleyin ve Marmara??ya Derin De?arjdan vazgeçin!? dedi. Aygun, ??Sayın mevkida?ımla beraber 4 ay bu komisyonda görev yaptık ama demek ki her ?ey bo?! Gerçek ortada, müsilaj komisyonu toplandık ama gelinen nokta da ?evre Bakanlı?ının tam 22. Maddesi vardı olu?an bir ?ey yok yani alanda su dövmü?üz! ?imdi tekrar geldi?imiz noktaya dönüyoruz." dedi.

Riva Deresi'nin Rengi Siyaha Döndü: Bakanlık İnceleme Yaptı

Beykoz'da bulunan Riva Deresi'nin rengi yine siyaha dönü?tü. Ya? benzeri tabakanın olu?tu?u derede koku da artınca ?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i Bakanlı?ı'na ba?lı ekipler sudan numune alarak, inceleme ba?lattı.

CHP'den Dilovası'nda Denize Dolgu Tepkisi

CHP Kocaeli İl Ba?kanı Bülent Sarı: ??Sürekli olarak müsilaj ile sava?tıklarını söyleyen, toplantılar, konferanslar düzenleyen ve bunlar için bolca da para döken AKP??li Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi, Dilovası sahiline 350 bin metrekarelik kıyı dolgusuyla festival, fuar ve panayır alanı yapmak için ?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i Bakanlı?ı??na iki farklı ba?vuruda bulundu. Ve bu projeler için 501 milyon 893 bin 717 TL harcanacak."

Edirne'nin Kanalizasyon Suları, Tunca Nehri'ne Akıyor

Edirne'de, 2018'de yapımına ba?lanan ileri biyolojik su arıtma tesislerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle bazı bölgelerde kanalizasyon atıkları, Tunca Nehri'ne akıyor. Edirne ?evre Gönüllüleri Derne?i Ba?kanı Ayten Eren, "24 mahallenin kanalizasyonu, kimyasal atıkları, var olan bütün atıklar, Tunca Nehri'ne akıtılıyor. Oradan Meriç Nehri'ne karı?abiliyor. Genel olarak nehirlerimiz, kanalizasyonlar için çöplük haline geldi. Kirletti?i alan çok yüksek. İnsan sa?lı?ına zararlı. Do?anın bir yıkımı" dedi.

İzmit Körfezi'nde Tedirgin Eden Görüntü: İnceleme Ba?latıldı

Ba?iskele ilçesinden geçip, İzmit Körfezi'ne akan Kilez Deresi'nin rengi siyah olunca bölge halkı, yetkililere bildirdi. ?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i İl Müdürlü?ü ile Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi ekipleri, bölgeye gidip, yerinde inceleme yaptı.

İstanbul, Trakya??yı ?ldürüyor: Rant, Kirlilik, Yo?un Sanayi Tarım Topra?ı Bırakmadı

İstanbul sanayisi, sebep olaca?ı hava, toprak ve su kirlili?ine ek nüfus yo?unlu?uyla Trakya??yı tehdit ediyor. Ye?il Gazete??ye de?erlendirmede bulunan uzmanlar ve sivil toplum kurulu?u temsilcileri, gerçe?e ve bilime aykırı planların yapılmaması yönünde ça?rıda bulunuyor.

Balıkesir BASKİ??den müjdeli haber: Balıkesir Kıyıları İleri Biyolojik Arıtma Tesisleriyle Temiz Kalacak

Marmara Denizi'nde iki yıl önce ya?anan müsilaj sorununun ardından uygulamaya konulan eylem planı çerçevesinde Balıkesir'de temeli atılan ileri biyolojik arıtma tesisleri gelecek yıl açılacak.

mka

mka

 

2022 Balıkçılık sezonunun açılı?ıyla yeniden gündeme gelen tartı?malar, 2023 ilk ayında da hız kesmedi. Dahası, uzun süreli izleme yapan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu??nun raporunda Akdeniz-Marmara ve Karadeniz için uyarıda verildi. Aynı ay içinde, bir uyarı da T?DAV??dan geldi: Marmara??da yabancı türler artıyor diye.

Akdeniz ve Karadeniz'de Sürdürülebilirlik Sa?lanamadı

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunun (GFCM) hazırladı?ı raporda, Akdeniz ve Karadeniz'de a?ırı avlanmanın önemli ölçüde azaldı?ı ancak ço?u ticari türün halen a?ırı avlanma baskısı altında oldu?u belirtildi.

Bizim Denizle Olan İli?kimizi De?i?tirmemiz Gerekiyor

Bandırma Onyedi Eylül ?niversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi bir biyolojik koridordur. Bo?azlar??da kesinlikle endüstriyel avcılık yapılmamalıdır." dedi ve ekledi: "Balıklarımızın azalmasının bir tane nedeni yok. Birinci neden, a?ırı avcılık. Türkiye denizindeki avcılık filomuzun gücü ve kapasitesi çok yüksek. Okyanusta avlanması gereken balıkçı filosu, avuç içi kadar Marmara Denizi??nde avcılık yapıyor. İkinci neden, denizlerimizi kirletmemiz. ?çüncüsü, deniz habitatlarını tahrip etmemiz. Dördüncüsü, küresel iklim de?i?imi diye devasa ve küresel ölçekte bir etki. Bunların hepsini beraber de?erlendirmemiz gerekiyor."

Reisin Vicdanından Balık Tezgahına: Yavru Balıklar Avlanmamalı

Son günlerde balık tezgahlarında görülen yavru kılıçbalıkları denetimsiz balıkçılı?ı yeniden gündeme ta?ıdı. Deniz biyolo?u Mert Gökalp, Türkiye??nin deniz politikası olmadı?ına dikkat çekti ve uyardı: Kâr hırsına odaklı yakla?ım denizleri tehdit ediyor.

Marmara Denizi??nde Yabancı Tür Tehlikesi

İstanbul ?niversitesi Su Bilimleri Fakültesi ??retim ?yesi ve Türk Deniz Ara?tırmaları Vakfı (T?DAV) Ba?kanı Prof. Dr. Bayram ?ztürk, Marmara Denizi'nde balıkçılı?ı ve ekosistemi tehdit eden yabancı türlerin her geçen gün arttı?ını belirterek, "Marmara Denizi'nde 100'ü a?kın, Karadeniz'de ise 60 kadar yabancı tür var. Bunların bir kısmı zehirli, bir kısmı ise yakıcı nitelikte" dedi.

Küçük ?lçekli Balıkçılı?ın Desteklenmesi Tebli?i Resmi Gazete'de Yayımlandı

Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve içsularımızdaki tüm balıkçı teknelerin dâhil oldu?u bu desteklemede, gemi boylarına göre birim destekleme tutarları geçen yıla göre % 240 ila %314 oranında artırıldı. Birim destekleme tutarları en dü?ük 3.500 TL, en yüksek ise 6.000 TL olacak ?ekilde düzenlendi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlı?ı Balıkçılık ve Su ?rünleri Genel Müdürlü?ü tarafından "Balıkçılı?a Kadın Eli De?ecek" mottosuyla balıkçı gemisi sahibi veya orta?ı olan kadın balıkçılarımıza %25 ek destek uygulaması da bu yıl ilk defa hayata geçirildi.

mka

mka
Prof. Dr. Levent Kurnaz: ??İstanbul??da Beklenen Ya?ı?lar Gelmezse Su Sıkıntısı Ya?anabilir?

İstanbul??da beklenen düzeyde dü?meyen sonbahar ya?ı?larının ardından ?ehre su sa?layan 10 barajda doluluk oranı yüzde 32.34??e kadar geriledi. Bo?aziçi ?niversitesi İklim De?i?ikli?i ve Politikaları Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2021??in son yılların en kurak yılı oldu?unu, bu sene de çok benzer bir ya?ı? grafi?inin ortaya çıktı?ı bilgisini payla?ıyor.

İstanbul'da Hava Kirlili?i, 2022'de Bir ?nceki Yıla Göre Yüzde 9 Artı? Gösterdi

İstanbul Büyük?ehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite ?lçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirlili?i konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirlili?i önceki yıla göre yüzde 9 arttı.

mka

mka
Millet İttifakı??nın ??Ortak Mutabakat Metni?nde İklim, ?evre üzerine neler var?

Seçimleri kazanmaları halinde yeni dönem hükümet programı niteli?i ta?ıyacak mutabakat metni içinde, ??2050 yılı Net Sıfır Karbon Emisyonu?, ye?il dönü?ümü finansal açıdan desteklemek üzere ??İklim Bankası?, ??Tüm yerle?im alanlarında Atıksu Arıtma Tesisleri?, ??Derin deniz de?arj projelerinden vazgeçmek? gibi sözler ve hedefler var.

100 ?evre ve İklim Politikası ile Hizmete Hazırız

Gelecek Partisi ???evre ve İklim De?i?ikli?i Gelecek Eylem Modelini?? Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 ?evre ve İklim Politikası ile Hizmete Hazırız?? vurgusuyla yayımladı. Eylem planında çevre e?itim seferberli?inden, nimet ve külfetlerin adil payla?ımına, iklim de?i?ikli?inden su yönetimine, sürdürülebilir kalkınmaya kadar hemen her konuda önemli politikalar var.

DEVA Partisi de ?evre ve İklim De?i?ikli?i Eylem Planı??nı kamuoyuna duyurdu.

DEVA Partisi??nin açıkladı?ı ?evre ve İklim De?i?ikli?i Eylem Planı, planın merkezine konulan 2050 Net Sıfır Emisyon hedefine nasıl ula?ılaca?ına dair 90 ve 360 günlük planlar içeriyor.

mka

mka
Ekokırım Suçu Yasaya Girsin

?evreye ve ekosisteme geri döndürülemeyecek ?ekilde zarar verme olarak tanımlanan ??ekokırım suçu??nun önlenebilmesi amacıyla ??Yurtta? Ekokırım Yasasını Yapıyor?? kampanyası ba?latıldı. Avukat Arif Ali Cangı, ??Ekokırım meselesinin tartı?ılmasıyla birlikte, ülkemizde pek çok çevre sorununun da önüne geçilece?ini dü?ünüyorum? diye konu?tu.

Ekoloji Hareketleri Konferansı: Seçimde tavrımız ekolojiden yanadır

Türkiye??nin dört bir yanında mücadele eden do?a ve ya?am savunucusu 70 kurum, Ekoloji Hareketleri Konferansı??nda bulu?tu. Konferans sonunda yayımlanan tutum belgesinde, ??Seçimde tavrımız ekolojiden yanadır. Ekoloji sözle?mesi, ekolojik bir hukuk ve anayasa için harekete geçiyoruz? denildi.

Kocaeli ?evre Platformu demokrasi için dayanı?ma mesajı verdi

Kocaeli ?evre Platformu çevresel etki de?erlendirilmesi için hukuki boyutların görü?üldü?ü panel gerçekle?tirdi. Toplantıya Kocaeli ?evre Platformu Dönem Koordinatörü Muammer Hakkı Ersöz, ?ED komisyon üyelerinin yanı sıra Av. ?i?dem Balo?lu ve Orman Yük. Müh. Ufuk Pekmertol katıldı.

Tav?an Adası??nda hayat yeniden canlanıyor!

Deniz Ya?amını Koruma derne?i, Ocak ayı sonlarında instagram hesabından Marmara Denizi??nin koruma alanı Tav?an Adası dalı?larından görüntüler payla?tı. Dernek ve gönüllüler tarafından gerçekle?tirilen koruma çalı?maları, mercan nakli ve do?al resif alan restorasyon projelerinin sonuçları, ??umut verici? görüntüler olarak izleyicileriyle payla?ıldı ve ??Marmara için çabalarımızı bir adım öteye ta?ımak konusunda artık daha da tutkuluyuz. Bilimsel ara?tırma ve izleme istasyonumuz ile deniz ekosistemine yön vermek için sabırsızlanıyoruz.? denildi.

Derin Ve İlgi ?ekici: Sualtı Habercili?i

Sualtı habercili?i me?akkatli ama bir o kadar da gizemli ve zevkli bir alan. Suyun büyüleyici habitatı yazılı ve görsel basında daima ilgi çekiyor. ?lkemizde sualtı habercili?inin ne yönde geli?ti?i ve neler yapılması gerekti?i konusunda alanında uzman isimler dü?üncelerini NewsLabTurkey ile payla?tı.

Bodrum??un son süngercisi Aksona Mehmet SUFOD??un konu?u oluyor.

SUFOD??dan yapılan açıklamaya göre söyle?i ve film gösterimi 8 ?ubat 2023 ?ar?amba günü saat 13:30-16:00 arasında Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) /İstanbul'da yapılacak. 

mka

mka
Atatürk??ün Hatırasını Ta?ıyan 36 Gemi İlk Kez Kitapla?tı

Mustafa Kemal Atatürk??ün denizcilik anlayı?ı ve bindi?i bilinen tüm deniz araçları ilk kez kitap haline getirildi. Milliyet Gazetesi Kıdemli Muhabiri Gökhan Karaka? ve deniz tarihçisi Ali Bozo?lu, Anadolu Mavisi isimli kitapta Atatürk??ün 1918-1938 tarihleri arasında yelkenliden yolcu vapuruna kadar 36 deniz aracına bindi?ini anlatıyor.

Heybeliada??nın Bulu?turdu?u Yazarlar

??Heybeliadalı Yazarlar ve Heybeliada??yı Yazanlar? kitabı, adanın hem hafızası hem de kimli?inin bir parçası olan yazarları bir araya getiriyor. İstanbul??un adalarının yazarların kalbinde hep ayrı bir yeri olagelmi?tir. Havasından mı, suyundan mı, yoksa ?ehrin kalabalı?ından uzakta bir kuytuya çekilme özgürlü?ü sa?lamasından mı bilinmez. ??Adaya a?kla ba?lı olmak diye bir ?ey var. Adalılar bu duyguyu iyi bilir.

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

 

Email built with AcyMailing