You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

mka

Neandros-Tav?an Adası, Foto?raf: Ate? Evirgen


Denizin Sesi Marmara Kültürleri A?ı??nın bülteni. 2022 Kasım sayısıyla merhaba. 

Marmara Kültürler A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları yıllar boyu sürecek. 

Denizin Sesi ile geçti?imiz ay olup bitenleri topluca hatırlıyor, önümüzdeki günlere dikkat toplamaya çalı?ıyoruz. Ayrıntı ve günlük geli?meler için, a?ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 

İyi okumalar.


mka

İstanbul Bo?azı??nda gırgır tekneleri, Foto?raf: Kadir Can

??Bol ve ucuz balık vaadi?, balık kırımına davetiye mi?

??Eylül ayının en çok konu?ulanı, 1 Eylül??de balık avlanma yasa?ının sona ermesiyle balıkçı tezgahlarının durumu oldu diye ba?lamı?tık Ekim bültenine.? Bol palamut yüzleri güldürdü. Kasım ba?ına geldi?imiz bugünlerde ??bolluk? devam ediyor. Palamutun ardı lüfer? derlerdi eskiler, ??lüfer gelince palamut kaçar? da bir ba?ka deyi?ti. Müsilaj yılı 2021??in ardından gelen bu bolluk herkesi sevindirdi ku?kusuz. Karadeniz ve Marmara??ya ili?kin umutları da artırdı. ??Bol ve ucuz balık? geçim zorluklarının tepe yaptı?ı günümüzde hiç ku?kusuz kula?a ho? geliyor. Ama nereye kadar sorusuyla birlikte? ?ünkü biliniyor ki, o bolluk ve ucuzlu?un arkasında, kontrolsüz-kotasız-vah?i diyebilecek avlanma da var. Geçmi?te oldu, ders almadık, bugün de yakalanan her fırsatta sürdürüyoruz. İ?te bu açgözlülü?ün sonuncusu, 6 Kasım??da İstanbul Bo?azı??nın gemi trafi?ine 14 saat süreyle kapatılıp, endüstriyel balıkçı gırgır teknelerine kontrolsüz-kotasız ve sonuna kadar açılacak olması. Bakanlık genelgesi ardından tartı?malar ba?ladı ve bu konu Ekim sonu-Kasım ba?ının en çok konu?ulan konusu olmaya aday, daha ?imdiden.

Sezon öncesi uzmanlar uyardı ama dinleyen yok.

Ekim bülteninde, "Balıkçılıkta çok sıkı kurallar uygulanması, avcılı?ın düzenlenmesi gerek.? diye uyarmı?tı T?DAV Ba?kanı Prof. Dr. Bayram ?ztürk. ??Balık bu sene olsa seneye olmaz. Ekolojik, sürdürülebilir bir politika benimsememiz gerekiyor? demi?ti Prof. Dr. Mustafa Sarı. Küçük balıkçılar, endüstriyel balıkçıların yarattı?ı kırıma dikkat çekmi?, sürdürülebilir balıkçılıktan söz etmi?lerdi. Ama görülen o ki, Marmara??nın ve Bo?azların özel çevre koruma bölgesi ilan edilmi? olması bile endüstriye balıkçıları durdurmaya yetmiyor. ?nlemler lafta kalmaya devam ediyor.

Bakanlı?ın 6 Kasım Genelgesine Tepkiler Sürüyor: ??Uygulama Sürdürülebilir Balıkçılık İlkelerine Ters?

6 Kasım??da İstanbul Bo?azı??nda balık avcılı?ı için gemi trafi?inin durdurulaca?ına ili?kin Bakanlık genelgesi ardından uzmanlar ve küçük balıkçılar tepki gösterdi. T?DAV (Türk deniz Ara?tırmaları Vakfı) Ba?kanı ve İ? ö?retim üyesi Prof. Dr. Bayram ?ztürk, kurumunun twitter hesabından bakanlık genelgesini payla?tı ve ??Bu uygulama yanlı?tır, sürdürülebilir balıkçılık ilkelerine terstir, yanlı?tan dönülmelidir, biyolojik koridor korunmalıdır.? dedi. İstanbul ?niversitesi Deniz Bilimleri ??retim üyesi Prof. Dr. Ahsen Yüksek de, üyesi oldu?u Bilim Kurulu??nun kararlarından birinin a?ırı balık avcılı?ının önlenmesi oldu?una ama daha ilk celsede, bunun delindi?inden yakındı ve ??Bo?azlarda bu ?ekilde avcılı?a izin verilmesi, stokların tamamen tüketilmesine neden olur.? dedi. Haberin ayrıntısı burada.

SON DAKİKA

Bakanlı?ın 6 Kasım Genelgesi, iki gün sonra iptal edildi.
6 Kasım??da İstanbul Bo?azı??nda gemi seferleri ola?an seyrinde yapılacak.


mka

??Marmara??dan Akdeniz??e Sürdürülebilirlik Serüveni? bulu?masından,
1 Kasım 2022, Feriye

Ekim ayının en çok konu?ulanları arasında, yeniden ve yine iklim krizi var. Ve bu krizi tetikleyen ekolojik suçlar, artık bütün dünyada oldu?u gibi Türkiye??de de yaygın olarak tartı?ılıyor. İklim Adaleti Koalisyonu??nun 3-4 Kasım tarihlerinde gerçekle?tirdi?i zirveye farklı ülkelerden uzmanlar, sivil toplum kurulu?ları temsilcileri katıldı ve Ecocide (Ekokırım) kavramını ve ceza hukukunda aldı?ı-alaca?ı yeri konu?tular. Nilüfer Belediyesi??nin ??Walk2COP27 Zirvesi??nde akademisyenler, sivil toplum kurulu?u temsilcileri, çiftçiler ve özel sektörde çalı?anlar, Türkiye??de iklim de?i?ikli?i ve mücadelesini, iklim de?i?ikli?inin tarıma etkisini ele aldılar.

??Marmara??dan Akdeniz??e Sürdürülebilirlik Serüveni?

??Marmara??dan Akdeniz??e Sürdürülebilirlik Serüveni Proje kapsamında, 90 günde 1687 deniz mil kıyı seyri ve 82 farklı noktada 82 dalı? gerçekle?tirildi. Marmara yoksa, Karadeniz, Ege ve Akdeniz de yok temalı projenin tanıtımı İstanbul'da Feriye Lokantası'nda yüzden fazla katılımcılı toplantıda yapıldı. Toplantıya UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Turquoise Coast Environment Fund Ay?egül ?il, Anadolu Efes Bira Grubu Ba?kanı ve CEO Can ?aka gibi isimler katıldı.

Ekolojik kriz eko-fa?izmi tetikliyor

Ekolojik krizin, dünyanın temel fiziksel, kimyasal ve jeolojik parametrelerinde de?i?iklikler yaptı?ını kaydeden yazar Foti Benlisoy, krizin derinle?mesiyle eko-fa?ist bir kitle yaratıldı?ını vurguladı... Dünya nüfusunun artmakta olu?unun ekolojik krize yol açtı?ı yönünde bir propagandanın yaygınla?tı?ına dikkati çeken Benlisoy,??Beyaz olmayanları, yoksulları temizlemek lazım? gibi dü?üncelerin dalga dalga yayıldı?ını belirtti.

Sıfır Atık Mavi Paneli: ??Atıkların %85??i denizin altında?

ODT? Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barı? Saliho?lu, UNDP Sudaki Hayat Savunucusu ?ahika Encümen, Bir Umut Marmara Belgeseli Direktörü Sibel Gölo?lu, Tabiat Gönüllüsü Muharrir İnanç İslamo?lu, TURMEPA İdare ?urası Lideri ?adan Kaptano?lu, Kocaeli Büyük?ehir Belediye Lideri Tahir Büyükakın??ın moderatörlü?ünde yapılan ??Sıfır Atık Mavi?? panelinde konu?tular. ?ahika Ercümen, "Deniz canlılarımızı ço?u zaman boynuna plastik po?et veya a? takılmı?, yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birço?unu kurtarıyoruz, bazen de kurtaramıyoruz. Maalesef iklim krizinin etkilerini ya?ıyoruz. Atıkların sadece yüzde 15??i deniz üzerinde. Kalanı altında ve tehlike yaratmayı sürdürüyor? dedi.

??Su sınırsız bir kaynak de?il?

Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi??nin Sıfır Atık Festivalinde düzenlenen Atık Suların Geri Kazanımı adlı panelde, atık suların alternatif su kayna?ı olarak dü?ünülmesi gerekti?i ifade edildi.


mka


Marmara özel çevre koruma bölgesi ilan edildi ama Ekim ayında da de?i?en bir ?ey olmadı. Yapılan ara?tırmalar bu gerçe?i her geçen gün daha da çarpıcı ?ekilde ortaya koyuyor.

?ınarcık ?ukuru??nda oksijen bitiyor Marmara??da risk!

Marmara Denizi??nde geçen yıl müsilaj nedeniyle ya?anan çevre felaketine ili?kin ara?tırmalar devam ediyor. Marmara Denizi??nin oksijen azlı?ına nasıl etki etti?ine ili?kin Orta Do?u Teknik ?niversitesi (ODT?) uzmanlarının yaptı?ı bilimsel ara?tırmanın ilk sonuçları yayımlandı.

Sermaye kazanıyor, do?a kaybediyor: ?anakkale??den sonra Balıkesir de madenci talanı altında

Pelin Cengiz, ?anakkale'nin ardından Balıkesir bölgesinde yo?unla?an madencilik faaliyetleri üzerine yazdı. Kazda?ı Do?al ve Kültürel Varlıkları Koruma Derne?i'nin yaptı?ı izleme faaliyetlerinin sonuçlarını payla?tı. Edremit Körfezi'nin devam edegelen büyük konut projeleri, Tarım Organize Sanayi Projesi, yetersiz kanalizasyon ve arıtma tesisleri sorunu ile yok olmakta olan zeytinlikler de yazının konusu.


mka
Tekirda???da Ceyport Limanı??na verilen ?ED kararının yürütmesi durduruldu: Telafisi imkansız zararlar verecek

Tekirda? 1. İdare Mahkemesi, Ceyport Limanı Kapasite Artı? Projesi'ne verilen ?ED olumlu kararının hukuka ve mevzuata uygun olmadı?ına hükmetti. Mahkeme, proje kapsamında yapılacak i?lemlerin çevreye, telafisi güç ve imkansız zararlar verece?ini belirterek, itiraz yolu kapalı olmak üzere dava sonuna kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İBB, Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete açtı

İBB, günlük 650 bin metreküp atık suyu arıtacak, Türkiye??nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete açtı. Tesis; Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet eden yakla?ık 2 milyon 600 bin ki?ilik nüfusa bir hizmet verecek.

Marmara'ya yapay resif deste?i

Marmara Denizi'nde su altı ya?amı canlandırma çabaları sürüyor. Suya bırakılan yapay resiflerle hem deniz canlılarının sayısının ve çe?itlili?inin arttırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele hedefleniyor. O resifler, uzman ekip tarafından titizlikle takip ediliyor.


mka
Marmara Kültürler A?ı Sunar: ??MARMARA?yı Oynuyoruz!

Hızla de?i?en Marmara Denizi??nde takım stratejisi yaparak ekolojik sorunlara çözümler geli?tirmeye hazır mısınız? ??MARMARA?, Marmara Denizi??ndeki farklı ölçeklerdeki habitat ve canlıların ili?kilerine odaklanan bir kart oyunu. Oyun, Marmara Kültürleri A?ı projesi çalı?maları kapsamında, sanatçılar Aslı Uluda? ve Kerem Ozan Bayraktar tarafından tasarlandı. 

14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 11.00-13.00 arasında Galata - Postane Kültür Merkezi??nde ??MARMARA? için bulu?uyoruz. Bekleriz.

Adres: Postane, Galata ADRES: Bereketzade, Camekan Sk. No.9, 34421 Beyo?lu / İstanbul 

YouTube Canlı Yayını: ??Heybeli??den çıktık yola?: Marmara??dan Akdeniz??e Sürdürülebilirlik Serüveni

Deniz Ya?amını Koruma Derne?i Ba?kanı Volkan Narcı ile Heybeliada??dan Ka???a 90 gün, 1687 deniz mili, 82 dalı? noktası, 300 saatden fazla çekim, 20 özel röportaj ve 300 den fazla foto?rafları ile bu güne yapılmı? ilk projeyi konu?tuk.

?çüncü Mavi Masa Bulu?ması: MARMARA??YI KONU?UYORUZ - Marmara Kıyılarında neler oluyor?

Marmara Kültürleri A?ı??nın 3. Mavi Masa etkinli?i ??MARMARA??YI KONU?UYORUZ-Marmara Kıyılarında neler oluyor?? ba?lıklı etkinlik, ?anakkale??de gerçekle?ti. Etkinlik kapsamında yapılan konu?ma ve sunumların tamamı burada

SUFOD??un Sualtından Gökyüzü'ne temalı foto?raf yarı?ması için son günler

Sualtı Foto?rafçıları ve Filmcileri Derne?i - SUFOD, son katılım tarihi 19 Aralık 2022 olan foto?raf yarı?ması düzenledi. Bu yılki teması "Sualtından Gökyüzüne" olan yarı?maya katılacaklar için ?artnameye buradan eri?ilebilir. 

Marmara Kültürleri A?ı Kasım ayı YouTube canlı yayını Kocaeli??nden

16 Kasım ?ar?amba ak?amı saat 20.00??de yapılacak ??Marmara Denizi??nin Do?u Ucu: İzmit Körfezi? ba?lıklı canlı yayında, İzmit Körfezi ve Kocaeli ele alınacak. Miray Dokurer moderatörlü?ünde yapılacak yayının konu?macıları ve konu ba?lıkları ?öyle: ??İzmit Körfezi??nin Yerle?im Tarihi ve Do?al Yapı ?zerindeki Etkisi ?? Doç. Dr. Elif Ye?im K?STEN; İzmit Körfezi??ndeki Kirlilik ve Canlılar ?zerine Etkileri - Halim Aytekin ERG?L İzmit Körfezi??nde Balıkçılık - Necati Aktoprak? 


Marmara Sivil Toplum A?ı??ndan Haberler

TURMEPA Mavi Nefes Projeleri, Gezici E?itim Otobüsü ile devam ediyor

TURMEPA??nın "Mavi Nefes Projesi" kapsamında "Gezici E?itim Otobüsü" seferleri ve e?itimleri sürüyor. Ekim ortasında İstanbul Sarıyer, Be?ikta? ilçelerinde bulunan otobüsün sonraki adresi 18 Ekim??de Tekirda?, 24 Ekim'de ?anakkale oldu. TURMEPA Genel Müdürü Semiha ?ztürk, denizleri koruma konusunda farkındalık olu?turmak amacıyla çe?itli e?itimler ve etkinlikleri içeren projenin 60 bin ö?renciye ula?masını hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli ?evre Platformu kuruluyor

Kocaeli'de yıllardır çevre mücadelesi veren dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri verdikleri mücadeleyi daha etkin hale getirmek için tek bir çatı altında toplanarak Kocaeli ?evre Platformu'nu (KOCAELİ?EP) kuruyor.

??Marmara Ya?asın? İstanbul bulu?ması

15 Ekim??de Marmara Ya?asın Grubu İstanbul koordinasyonu için İstanbul Tabip Odası??nda bulu?uldu. İstanbul??da Marmara Denizi??ni korumak için çalı?an sivil örgütlenmeler ve meslek odalarının bir araya geldi?i toplantıda izlenecek yol haritası konu?uldu.


mka
Atı?ın Sanatsal Dönü?ümü Mümkün

Deniz Ya?amını Koruma Derne?i??nin Marmara'dan Akdeniz'e Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında deniz dibinden topladı?ı atıklarla üretilen heykel, video ve enstalasyon gibi sanatsal üretimler HİPOKSİ sergisinde toplandı. Sergi 11-25 Kasım tarihlerinde İzmir ?atı Sanat Alanı'nda (Umurbey mh. 1527. Sk. No. 8) ziyarete açık olacak.

Marmara Depremi'yle ortaya çıkmı?tı; bu heykeller İzmit??in kaderini de?i?tirecek

Kocaeli??nin İzmit ilçesinde, 1999 yılında ya?anan Marmara Depremi sırasında yıkılan evlerin enkaz hafriyatı yapılırken çok önemli heykeller, sütunlar ve yapı ta?ları bulundu. Bugüne kadar bulunanların en büyüklerinden biri olan devasa Herakles (Herkül) heykelinin ortaya çıkı?ı da bu dönemde olmu?tu. Herkül heykeli, in?aat sahipleri tarafından, in?aatın durdurulaca?ı endi?esiyle çöpe atılmı? ve ihbar üzerine alınıp müzeye kaldırılmı?tı.

Marmara Canavarı Plastik Atıktan Yapıldı

Yerkürenin en büyük çevre sorunlarından olan plastik kirli?inie dikkat çekmek isteyen denizciler, suyun altından ve kıyıdan topladıkları çöplerle bir heykel yaptırdı. Türk Balıkadamlar Kulübü??nün gönüllü 12 dalgıcının Caddebostan??ın derinliklerinden topladı?ı plastik atıklarla Marmara Yelken Kulübü??ndeki yelken sporcusu çocukların kıyıdan topladı?ı çöpleri harmanlayan Prof. Bülent ?ınar, Marmara Canavarı adlı heykeli yaptı.


mka

Kızıldeniz göçmeni deniz kestanesi, Foto?raf: Ate? Evirgen

SUFOD Bülteni Kasım sayısı yayında

SUFOD tarafından aylık olarak yayınlanan bültenin Kasım sayısı çıktı. Bültende birbirinden ilginç haberler var. "Geldiler, yerle?tiler, galiba gidiyorlar..!Diadema setosum, Kızıldeniz göçmeni uzun dikenli deniz kestaneleri." ba?lıklı haberde, denizlerimizde bildi?imiz deniz kestanelerinin yerini alan Kızıldeniz göçmeni "Diadema setosum" türü uzun dikenli deniz kestanelerinin, Vibria bakteri enfeksiyonu sonucu toplu ölümlerinin bizim kıyılarımızda da görüldü?üne yer veriyor. 

Bir ba?ka haber Bandırma Onyedi Eylül ?niversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Sarı'nın koordinatörlü?ünde ,Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Burhaniye Ticaret Odası, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyük?ehir Belediyesi i?birli?inde; deniz ekosistemini korumak ve çe?itlendirmek için yapay resif tesisi ve sualtı heykel müzesi kurulmasına yönelik proje. Projeden foto?rafların da yer aldı?ı bültene ula?mak için link burada

Turizmde Yeni Kavramlar Paradoks, Ekinoks, Detoks; İyi Turizm, Do?ru Turizm, Organik Turizm

İrfan Arıkan ve İlker ?nsever turizm terminolojisinde yeni bir tartı?ma ba?latan ve turizm türleri yerine her türün sahip olması gereken temel özellikler açısından de?erlendirilmesi gerekti?ini ileri sürdükleri ??İyi Turizm?, ??Do?ru Turizm? ve ??Organik Turizm? kavramlarını, sundukları bildirge ve kaleme aldıkları yazıları bir araya getirdikleri kitabı, bu kavramları geli?tirilmek üzere okuyucu ve ara?tırmacılarla payla?ıyorlar. Kitap, geçti?imiz günlerde kaybetti?imiz de?erli akademisyen, yazar İrfan Arıkan??a adanmı?. Kitabı pdf formatında indirmek için tıklayın

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

Email built with AcyMailing