You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

mka

SUFOD - Marmara Adası dalı? günlerinden.


Denizin Sesi Marmara Kültürleri A?ı??nın bülteni. Yaz aylarında (Temmuz-A?ustos-Eylül) ara verdi?imiz bültene, Ekim sayısıyla devam ediyoruz. 

Marmara Kültürler A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları yıllar boyu sürecek. 

Denizin Sesi ile geçti?imiz ay olup bitenleri topluca hatırlıyor, önümüzdeki günlere dikkat toplamaya çalı?ıyoruz. 

Ayrıntı ve günlük geli?meler için, a?ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İyi okumalar.


mka
Bu sene ucuz ve bol balık yiyecek miyiz?

Eylül ayının en çok konu?ulanı, 1 Eylül??de balık avlanma yasa?ının sona ermesiyle balıkçı tezgahlarının durumu oldu. Balıkçılar, her sezon ba?ında oldu?u gibi büyük umutlarla denize açıldılar. Tahminler yapıldı, ??bu yıl balık bol olacak? diyenler de vardı, temkinli konu?anlar da. Her yılın umudu palamut yüzleri güldürse de, sezonun bütünü için konu?mak erken. Ama gerçek olan bir ?ey var ki, dönemsel ini? çıkı?lar olsa da, son 40 yıl içinde tutulan balık miktarının yarı yarıya azalmı? oldu?u.

Balıkçılık av sezonu öncesi Marmara için uyarı

Denizlerde avlanma yasa?ının kalkmasına günler kala Türk Deniz Ara?tırmaları Vakfı (T?DAV) Ba?kanı, İstanbul ?niversitesi Su Bilimleri Fakültesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Bayram ?ztürk, Marmara için uyarıda bulundu. "Balıkçılıkta çok sıkı kurallar uygulanması, avcılı?ın düzenlenmesi gerek. Marmara Denizi'nin izlenmesi, yabancı türlerin mutlaka takip edilmesi gerek. Marmara Denizi'yle ilgili ara?tırmaların devam etmesi gerekiyor" diye konu?tu

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balı?ın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

Balık stoklarının kendini yenileyebilmesi ve üreme faaliyetlerini gerçekle?tirmesi için 15 Nisan ile 31 A?ustos tarihlerinde geçerli olan avcılık yasa?ı 1 Eylül??de sona erdi ve yeni av sezonu açıldı. İki haftalık süreçte balıkçılar, tezgâhların dolmasından ve çe?itlili?in artmasından mutlu olsa da uzmanlara göre bu yıl bir bolluktan bahsetmek pek mümkün de?il. Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı balıkçılarla konu?tu ve yazdı.

Mustafa Sarı: Balık stoku tükeniyor

Balıkçıların karadan ayrılmasıyla gündem yine denizlerin durumu oldu. Balık stokunun tükendi?ini belirten Prof. Dr. Sarı: ??Balık bu sene olsa seneye olmaz. Ekolojik, sürdürülebilir bir politika benimsememiz gerekiyor? dedi ve ekledi

"Biz olaya bilimsel noktadan sezonluk bakmayız. Bazı dönemler, bazı türler çok avlanır, bazı yıllar balıkçılar ihya olduk derler fakat uzun yıllar verilerine baktı?ımızda bize ba?ka bir ?ey söyler. 1980'li yıllarda 600 bin ton balık avlıyorduk. Bugün bu sayı 300 bin tona geriledi ve 40 yıl içerisinde yarı yarıya dü?tü. Sezonluk balı?ın artı?ı ya da azalı?ının bir de?eri kalmıyor? 

Namık Göz yazdı: Balık sezonu umutlu ba?ladı, hüsranla sona ermesin

?ocuklu?umun geçti?i Gemlik??te bizzat balık çe?idi zenginli?ini görmü?tüm. Harmankaya ve Filkaya??daki mercanların çevresi akvaryum gibiydi. Abilerimiz çaparaya çıktı?ında sandallar balık dolar, mahalleliye da?ıtılırdı. Evimizin önünden denizle bulu?an Karsak deresinin a?zına ta Meksika??dan yılan balı?ı yavru yapmak için gelirdi. Su?niipek??in ah?ap iskelesinden karagöz avlanır, ka?ık olarak adlandırılan oltayla çinekop ve lüfer yakalanırdı. Ancak son 50 yılda çevre kirlili?i, bilinçsiz avlanma yüzünden deyim yerindeyse denizlerimizi tükettik. Namık Göz yazdı.   

Balıkçılar sıkıntılarını anlattı

Denizlerdeki av yasa?ının 1 Eylül??de kalkmasıyla birlikte binlerce balıkçı denizlere açıldı. Av yasa?ı kalktı ancak denize açılan balıkçılar gemilerini ve tayfasını sezona hazır hale getirebilmek için yaptıkları masrafları kurtarıp kurtaramayacaklarından endi?eli. Sezon öncesı tekne bakım maliyetleri ve tayfa giderlerinin geçen yıla göre 3-4 kat arttı?ını belirten balıkçılar bazı teknelerin maliyetlerini kurtaramayacakları gerekçesiyle bu sezon ava çıkmaktan vazgeçtiklerini söylüyor. 

Cumhuriyetten Gökhan Kam'ın haberi

Küçük balıkçıların gözünden denizlerimizi bekleyen tehlike

Hem insan eli hem de ekolojik faktörler denizlerimizdeki ekosistemi çökme noktasına getiriyor. Tüm bu olumsuzluklar özellikle küçük ölçekli balıkçıları etkiliyor. İstanbul??da tekneleriyle balıkçılık yapan Barı? Köksalan ve Necla Yazıcı kar?ıla?ılan bu olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için yapılması gerekenleri TRT Haber??e anlattı

Hayalet a?lar denizlerimizi tehdit ediyor... Marmara mezarlık haline geldi

?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi (?OM?) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi 'Hayalet A? Avcılı?ı Marmara' projesi kapsamında, Marmara Adası çevresinde gerçekle?tirdikleri dalı? sırasında hayalet a?ların deniz ekosistemine verdi?i zararı saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde hayalet a?a takılan ve ölmek üzere olan bir 'lipsoz' cinsi balı?ın kurtarılması da yer aldı. Prof. Dr. Ayaz, Marmara Adası'nda deniz dibinin a? mezarlı?ı haline geldi?ine dikkati çekip, "4 ay daha dalsak temizleyemeyiz" dedi.

Marmara Adaları Yapay Resif Projesi

2020 yılında çalı?malarına ba?lanan, yer tespiti için ?anakkale 18 Mart ?niversitesi, 4 mevsim denizel fauna tespiti için Balıkesir ?niversitesi??yle çalı?malar yapılan projede yapay resif üretimleri tamamlandı. Proje kapsamında yenilikçi tarzla üç boyutlu yazıcılarla üretilen resifler de bulunuyor. Proje için üretilen resiflerin bu yıl sonuna kadar denizle bulu?ması hedefleniyor.


mka


Marmara özel çevre koruma bölgesi ilan edildi ama de?i?en bir ?ey yok. Eylül ayında da basına dü?en haberler arasında Marmara??ya akan derelerin ta?ıdı?ı kirlilik ön planda.

Ergene nehrinin su kalitesi ??kimyasal oksitte az kirlenmi?? çıktı!

Yıldız Da?ları'ndan do?an ve 283 kilometre yol kat ederek, Meriç Nehri ile birle?tikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, yıllardır kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle kirli akıyor. Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri'nde yaptırdı?ı su analiz raporunu açıkladı. Geçen yılki raporda nehrin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve su kalitesinin 4'üncü sınıf oldu?u belirlenirken, son ölçümde bu oranın dü?tü?ü tespit edildi. Son raporda nehir suyunda ayrıca, az da olsa siyanür, sülfat, krom, çinko, bakır, demir de bulundu.

Marmara??da felakete davetiye: Mahkeme Ergene??nin atıklarına ??Dur?? demedi

Sanayi bölgelerinden alınan atıklar Marmara Denizi??nde biyolojik ve kimyasal bir birikime neden oluyor. Bu da hem denizdeki ya?amı hem de insan sa?lı?ını olumsuz etkiliyor.Marmara Denizi??ndeki bu katliama dur demek isteyen 20 yurtta? avukat Tunç Lokum öncülü?ünde hukuk mücadelesi ba?latmı?tı. Derin de?arjın durdurulması için derhal ihtiyati tedbir kararı istenmi?ti. Ama mahkeme bunu reddetti. Avukat Lokum, alınan kararın üzücü oldu?unu ancak mahkeme sürecinin devam etti?ini söyledi.

5 yıl önce yüzülüyordu, ?imdi yanından geçilmiyor!

5 yıl öncesine kadar vatanda?ların severek u?radı?ı ve yüzdü?ü Simav ?ayı, kirlilik ve koku nedeniyle yanından geçilemez hale geldi. Toplu balık ölümlerinin de ya?andı?ı çay, bölge halkını rahatsız ediyor. Vatanda?lar, tarım arazilerini sulamak zorunda olduklarını belirterek yetkililerden destek bekliyor. Simav ?ayı Kütahya'nın Simav ilçesi yakınında bulunan ?aphane Da?ı'ndan ba?layıp, Marmara Denizi'ne dökülüyor.

BAGFA?, de?arja devam ediyor

Balıkesir??in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Bandırma Gübre Fabrikaları A.?. (BAGFA?) denize sıvı de?arjı yaparken havadan görüntülendi. Denize bırakılan sıvının ne oldu?u bilinmezken, Marmara denizinde devam eden kirlilik de akılları kurcalıyor.


mka
Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı so?uma olursa müsilajla tekrar kar?ı kar?ıya kalmayız

?ANAKKALE Onsekiz Mart ?niversitesi (?OM?) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, Marmara Denizi'nde 2020'de etkili olan müsilajın, bu sene mevsimsel faktörlere göre belirlenece?ini belirtip, "E?er deniz suyunda hızlı bir so?uma gerçekle?irse müsilajla tekrar kar?ı kar?ıya kalmayız" dedi.


mka
Do?ayı ke?fet, fark et, koru

Balıkesir??in farklı ilçelerinden 25 lise ö?rencisi; do?ayı ke?fetmek, fark etmek ve korumak için bulu?tu. T?BİTAK 4004 Do?a E?itimi ve Bilim Okulları kapsamında Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi tarafından ikincisi hazırlanan projesinin açılı? töreni Erdek MYO??da gerçekle?tirildi.


mka
Bu adadan artık hiç atık çıkmıyor

Marmara Adaları toplulu?u içindeki Ekinlik Adası, Türkiye'nin ilk atıksız adası olmaya aday. Artık adada çıkan tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılıyor, organik atıklar kompost haline getirilip, park bahçelerin iyile?tirmesinde kullanılıyor. Plastik po?etlerin artık kullanılmadı?ı Ekinlik, enerjisini kurulan güne? enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmı? deniz suyundan elde ediyor.


mka
Marmara - Hayırsız Ada??da ara?tırma dalı?ı

??Türkiye Kıyıları Mercan Resif Deniz Do?a Alanlarını Geli?tirme, Koruma, İzleme ve Yönetim Projesi? kapsamında Marmara Adası??nın batısındaki Hayırsızada??da ara?tırma dalı?ı gerçekle?tirildi. Doç Dr. Barı? ?zalp??in bilim koordinatörü oldu?u proje kapsamında ilk dalı? A?ustos ayında Bozcaada??da yapılmı?tı. İkinci dalı? yeri ise Savalia Savaglia türü mercanların geni? da?ılım gösterdi?i Marmara Adası??nın batısındaki Hayırsızada oldu

İkinci Mavi Masa bulu?ması: ??Marmara??da ?ocuk Olmak?

Adaları ve Bo?azları ile Marmara Kültürleri A?ı'nın ikinci Mavi Masa Bulu?ması olan "Marmara??da ?ocuk Olmak" 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Marmara Adası ?ınarlı Mahallesi??nin tarihi mesire yeri ?ınaraltı??nda gerçekle?ti. Marmara Adalar Belediyesi, Galimi ?ınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derne?i, Gündo?du Köyü Güzelle?tirme Derne?i, Topa?aç Güzelle?tirme Derne?i, Marmara Adası Dostları Grubu, Asmalı Köyü Derne?i ve ?ocuk ve Gençlik Yayınları Derne?i ile i? birli?i ile gerçekle?en Mavi Masa Bulu?ması Ada çocuklarını bir araya getirdi.

Sarıçay??ın kıyısından ya?am hikayeleri

Marmara Kültürleri A?ı aylık çevrimiçi bulu?maları devam ediyor. YouTube üzerinden 7 Eylül??de Oral Kaya moderatörlü?ünde canlı olarak gerçekle?en söyle?ide Aykan ?zener, Elif Gezgin ve İpek Sakarya ile bir araya gelindi. Etkinlikte, ?anakkale Fevzipa?a mahallesini farklı yönleri ile ele alandı, mahallenin Sarıçay ile ba?lantısını tartı?ıldı ve Aykan ?zener??den foto?raflar ile Midyeci Sava? hikayesi izlendi. YouTube kaydı burada.

Marmara Adası??nda Edebiyat Dolu ?ç Gün

5-6-7 A?ustos tarihlerinde Marmara Adası ilçe merkezi, Gündo?du ve ?ınarlı mahallelerindeki etkinliklerde edebiyatseverler ?air ve yazarlarla bulu?tu

Balık sırtı ya?amlar

Adaları ve Bo?azları ile Marmara Kültürleri A?ı??nın A?ustos ayı çevrimiçi bulu?ması ??Balık Sırtı Ya?amlar? idi. Etkinlik 3 A?ustos ?ar?amba ak?amı 20.00??da Marmara Kültürleri A?ı YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Oral Kaya moderatörlü?ünde gerçekle?en bulu?mada Aykan ?zener ile ?anakkale bo?azının her iki yakasından (Kepez ve Ece Koy) balıkçılık hikayeleri konu?uldu.

?çüncü Mavi Masa Bulu?ması: MARMARA??YI KONU?UYORUZ-Marmara Kıyılarında neler oluyor

Marmara Kültürleri A?ı??nın 3. Mavi Masa etkinli?i ??MARMARA??YI KONU?UYORUZ-Marmara Kıyılarında neler oluyor?? ba?lıklı etkinlik, 15 EKİM 2022, Cumartesi ?anakkale??de gerçekle?ecek. Detaylar burada.


Marmara Sivil Toplum A?ı??ndan Haberler
mka
DYK-Deniz Ya?amını Koruma Derne?i

Marmara??dan Akdeniz??e Bir Sürdürülebilirlik Serüveni

Deniz Ya?amını Koruma Derne?i kurucusu Volkan Narcı, Valmira Teknesi ile A?ustos ba?ında Heybeliada'dan ba?ladı?ı yolculu?u tamamlamak üzere. Marmara??dan Akdeniz??e sürdürülebilirlik serüveninin 37. gününde PlumeMag editörü Bihter Ayyıldız Narcı ile bulu?tu; projeyi ve Marmara Denizi özelinde mercanların deniz ekosistemindeki yerini sordu.

SUFOD

SUFOD Marmara Adası'ndaydı

SUFOD: "Yönetim Kurulu üyelerimizden Hakan Alkan??ın büyük gayreti ve emekleriyle, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Türkiye Su Altı Canlıları (TUSACAN) Platformu için Marmara Adası??nda verimli dalı?lar yaptık. Marmara Kaymakamı Sayın Murat ?içek ve Marmara Belediye Ba?kanı Sayın Süleyman Aksoy??un da destekledi?i etkinli?imiz derne?imiz adına çok ba?arılı geçti. Etkinli?imiz sırasında deneme dalı?ı da gerçekle?tiren Sayın Kaymakamımız ve Belediye Ba?kanımızla gelecekte gerçekle?tirece?imiz projelerde i?birli?i için fikir birli?ine de vardık. Destekleri için kendilerine ?ükranlarımızı sunuyoruz. Etkinli?imize destek sa?layan ?enmak??a, TUSACAN destekçileri Canbaz Denizcilik, Io??s Shipbrokers, Froma ve Armeo??ya; ayrıca etkinli?imiz sırasında yanımızda olan Galimi ?ınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derne?i ve Marmara Adası-Gündo?du Köyü Kalkındırma ve Güzelle?tirme Derne?i??ne te?ekkür ediyoruz." dedi

Marmara Adalar Kültür ve Dayanı?ma Derne?i

Yeni Kadromuzla Marmara Adalarımıza Hizmete Devam?

Marmara Adalar Kültür ve Dayanı?ma Derne?inin yapılan ola?anüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bakanlı?ına Betül AYABAKAN BELGEN seçildi. Derne?in Baskan Yardımcılı?ı görevlerine Sedef G?NS|RAY ile Engin, DENİZYARAN getirilirken, Salih TOPRAK Genel Sekreter, Oya Didem ERYILMAZ ise Sayman olarak yeni dönemde görev alacak isimler oldu.

TBK ve Marmara Yelken Kulübü

"Marmara Temiz Marmara Evimiz?

Türk Balıkadamlar Derne?i ve Marmara Yelken Kulübü dalgıçları, 1 Ekim Cumartesi günü ??Marmara Temiz, Marmara Evimiz? projesiyle su altını ve kıyılarını temizlemek üzere daldılar? Proje için yapılan açıklama ?öyle: "İstanbul??un mavisi, iyotu, kokusu, canı Marmara Denizi??nin bizi yıllardır kucaklayan sularına vefa borcumuzu ödüyoruz. "Marmara Temiz Marmara Evimiz? projesiyle su altını ve kıyılarını temizlemek için kulüp üyelerimiz ve dalıcılarımızla bir araya geliyoruz." Haberin ayrıntısı burada

Batı İstanbul Vakfı, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derne?i

Sualtı katliamcısı hayalet a?lar toplandı

Dünya Temizlik Günü kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Vakfı, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derne?i ve İwisdom firması gönüllüleri tarafından deniz canlılarının kabusu olarak bilinen hayalet a?lara yönelik temizlik çalı?ması yapıldı. Denizin dibinden çıkarılan a?lara takılan deniz canlıları kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.

Bizim Dünyamız Vakfı

??Denizlerde sıfır atık? ça?rısı

Bizim Dünyamız Vakfı Ba?kanı Kahraman Halisçelik, düzenledikleri etkinlikle, atıklardan deniz ya?amına, deniz canlılarından insan sa?lı?ına uzanan zinciri dü?ünerek denizlerdeki kirlili?e ve petrol oranına dikkati çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Deniz Temiz Derne?i-TURMEPA

Marmara??dan 9 ayda yakla?ık 53 ton atık toplandı 

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalı?an Garanti BBVA??nın, DenizTemiz Derne?i/ TURMEPA i? birli?iyle deniz kirlili?ini önlemek adına Marmara Denizi??nde atık yüzey temizli?i ve bölge illerinde deniz temizli?i konusunda farkındalık e?itimleri gerçekle?tirmek amacıyla ba?lattı?ı ??Mavi Nefes Projesi? nin 9 aylık raporu açıklandı.

Etki ?emberleri Vakfı

"Etki ?emberleri Vakfı, #?ehrinİyiHali gönüllüleriyle Adalar Müzesi'nde bulu?uyor!

11-12 Ekim tarihlerinde Büyükada Adalar Müzesi'nde gerçekle?ecek etkinlikte, etkili gönüllülük ve Müsilajsız Marmara için genç gönüllüler bir araya geliyor. Etkinli?e kayıt için gerekli forma buradan ula?abilirsiniz.

Marmara Ya?asın Grubu

"Marmara Ya?asın İstanbul Bile?enleri"nden Davet

İstanbul??da, Marmara??nın ya?aması için emek vermek isteyen her ki?i ve kurulu?u birlikte olu?turaca?ımız yol haritasına katkıda bulunmak üzere , 15 Ekim 2022 tarihinde, saat: 14:00??da İstanbul Tabip Odası??na davet ediyoruz.

İstanbul??da bulunan çok yetkin sivil toplum örgütlerindeki bireylerin konuya dikkatini çekmek, örgütsel amaçları ile Marmara??nın ihtiyaçlarının nasıl kesi?ti?ini birlikte görmek ve Marmara Denizini hak etti?i gibi savunabilmek için İstanbul özelinde gerekli örgütlenmeyi olu?turmaya ilgilenen herkesi davet ediyoruz.


mka
İstanbul Bienali ba?ladı

17 Eylül??de ba?layan 17. İstanbul Bienali, katılımcılara ve izleyicilere, haber dola?ımı için kullanılabilecek alternatif araçlar, ö?renme yolları, ar?ivleme gelenekleri, insanların dünya üzerindeki etkileri, duyuların iç içe geçti?i deneyimler ve çok eski zamanlardan kalma uygulamaların bugüne nasıl ta?ınabilece?i üzerine bazı sorular soruyor. Katılımcıları arasında sanatçı, dü?ünür, yazar, ?air, ara?tırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, ?ef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası ve müzisyenlerin de bulundu?u bienalde, 500'ün üzerinde katılımcının 50'yi a?kın projesi yer alıyor. Bugün bienalde ne var sorusunun yanıtı burada. 

Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumu

Marmara Adalar Belediyesi'nin düzenledi?i 21.Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumu 22 A?ustos-22 Eylül tarihleri arasında Saraylar'da yapıldı. Katılan sanatçılar 22 Eylül'e kadar çalı?malarını sürdürdü. Heykel yapım sürecini halkla payla?tılar, eserlerini her zaman oldu?u gibi adaya bıraktılar.

Ada Suları??nda Spor Sergisi Büyükada ?ehir Hatları İskelesi??nde açıldı.

Adalar her dönemde İstanbul??un sosyal ya?amında oldu?u kadar su sporlarında da özellikli bir konuma sahip oldu. Adalar Müzesi tarafından açılan, küratürlü?ünü İzzeddin ?alı?lar'ın yaptı?ı ve Haziran 2023??e kadar ziyarete açık kalacak sergi, geçmi?ten bugüne uzanan bu gelene?in izlerini payla?ırken spor kültürünü geli?tiren herkese saygı duru?unda bulunuyor. Detaylar burada.


mka
Bodrumlu süngerciler

Türkiye'nin ilk su altı foto?rafçısı Mustafa Kapkın'ın yıllar önce çekti?i Bodrum Süngercilerinin su altı foto?raflarını konu alan kitap, 24. A?ustos günü Bodrum Kalesi'nde Bodrum Belediye Ba?kanı Ahmet Aras'ın katılımıyla yapılan lansman ile tanıtıldı. "Mavi Anadolu'da Bir Serüven; Bodrumlu Süngerciler" ismini ta?ıyan kitap, aynı zamanda SUFOD üyesi olan o?lu Ahmet Kapkın'ın ar?ivindeki foto?raf ve Mustafa Kapkın'ın anı notlarından hazırlanarak TINA (Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı) tarafından yayınlandı.

Artizan Dalgıç

Artizan Dalgıç, kökleri uygarlı?ın ?afa?ına de?in uzanan toplayıcı dalgıçlı?ın anlatıldı?ı, akademik lisanın denizci sohbetiyle harmanlandı?ı mesleki bir serüven yazını. Hakan Kabasakal Artizan Dalgıç??ta, bu zorlu ve bir o kadar da destansı mesle?i, onun de?i?iyle ??cesurların mesle?ini? kendi deneyimleri, bilimsel kanıtlar, ekolojik kaygılar ve denize kar?ı besledi?i bir sevgi harmanıyla anlatıyor. T?DAV tarafından yayınlanan kitabı Pdf formatında indirmek için. 

Dörtlemenin sonuncusu Ate? yakında çıkıyor. Antroposenin Tabiat Yazınına Etkileri: Buket Uzuner??le Söyle?i

Biyolog ve yazar Buket Uzuner??le yakında yayımlayaca?ı Tabiat Dörtlemesi??nin sonuncu kitabı Ate???ten hareketle Antroposenin tabiat yazını üzerine etkilerini ve ekofeminizmi konu?tuk. Söyle?i: Utku Perkta?

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

Email built with AcyMailing