You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

 

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

mka

Foto?raf: Ate? Evirgen


Marmara Kültürleri A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları yıllar boyu sürecek. Denizin Sesi, Adaları ve Bo?azlarıyla Marmara Kültürleri A?ı??nın aylık bülteni. Yerelden, her kesimden katkıya açık olan bülten her ay düzenli yayınlanıyor. Ayrıntı ve günlük geli?meler için, a?ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin.  

İyi okumalar.


mka

 

Aralık ayının en çok konu?ulanı yine Marmara Denizi??nin maruz kaldı?ı kirlilik oldu. ?lü müsilaj tabakası dipte, yeni ve farklı müsilaj olu?umları su katmanlarında varlı?ını sürdürürken, kirlenmenin önünün alınamaması nedeniyle Marmara??da oksijensiz alanlar artmaya, canlı ya?am alanı giderek daralmaya devam ediyor.

Marmara Denizi Müsilaj ?ncesine Döndü

İstanbul ?niversitesi Su Bilimleri Fakültesince yapılan ara?tırmada, Marmara Denizi'nde bir dönem ortaya çıkan müsilajla balık, kabuklu ve di?er su ürünlerinde artan mikrobiyolojik yükün müsilajdan önceki de?erlere döndü?ü tespit edildi.

Kocaeli'de Atık Suların Karı?tı?ı Kiraz Deresi'nin Rengi De?i?ti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ya?mur suyu hattına atık suların de?arj edilmesi, Kiraz Deresi'nde kirlili?e neden oldu. Sudan numune alan ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda kirlili?in metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan firmadan kaynaklandı?ını belirledi.

İzmit Körfezi için sanayicilere uyarı

KOCAELİ ?niversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi??ne akan dereye atık bırakan firmaya 1 milyon 470 bin lira ceza kesilmesinin ardından kirlilik konusunda uyarılarda bulundu. Körfeze akan derelere bırakılan atıklar konusunda sanayicilerin dikkatli olmaları gerekti?ini belirten Prof. Dr. Ergül, ??Atıklar akarsularla birlikte denizlere ta?ındıktan sonra organizmalar tarafından alınıyorlar ve besin basama?ına aktarılıyorlar. Bu atıkların bizim sofralarımıza kadar yedi?imiz balıklarla gelme riski var? dedi.

Marmara Denizi??nde Tekstil Kirlili?i

Denizlerde Bütünle?ik Kirlilik İzleme Programı kapsamında Marmara Denizi??nde karasal kirleticilerin etkisi göz önünde bulundurularak yapılan mikroplastik kirlili?i ölçüm ara?tırması sonuçları, Marmara??nın kirlili?in pençesinde oldu?unu bir kez daha ortaya koydu. Ara?tırma kapsamında Marmara Denizi yüzey suyu örneklerinden toplam 5074 adet mikroplastik izole edildi. Sonuçlara göre, Marmara??da mikroplastik yo?unlu?unda fiber yüzde 46.7 ile ilk sırada yer aldı.

ODT? Bilim-2 Gemisi Marmara Denizi'nin Karbon Yutma Kapasitesini Hesaplayacak

ODT? Deniz Bilimleri Enstitüsünde görevli bilim insanları, Marmara Denizi'ndeki mevsimsel de?i?imleri gözlemlemek, oksijen de?erlerini ölçmek ve Türkiye'de ilk defa bir denizin karbon yutma kapasitesini hesaplamak üzere kı? seferine çıktı.


mka

 

Türkiye Korunan Alanlarını Artırmayı Neden Reddediyor?

Kanada'da devam eden BM Biyolojik ?e?itlilik Sözle?mesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) 19 Aralık'ta sona erecek. Türkiye'nin 2030'a kadar deniz ve kara alanlarının yüzde 30'unun korunması taahhüdüne ??kar?ı?? oy verdi?i görülüyor. Geçti?imiz ay sellerle bo?u?an Antalya 2024??de COP16??ya ev sahipli?i yapılacak

T?BİTAK Ba?kanı Mandal: İklim De?i?ikli?iyle Mücadele Bir Zorunluluk

T?BİTAK??a gelen her dört projeden birinin iklim de?i?ikli?iyle ilgili konulara çözüm üretme noktasında oldu?unu bildiren Mandal, Türkiye??nin bu alandaki potansiyelini vurguladı

Bakan Kurum: Her Alanda Bir Dönü?üm Süreci Ya?anacak

?evre, ?ehircilik ve İklim De?i?ikli?i Bakanı Murat Kurum, enerji ve kaynak verimlili?ini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak "Sanayide Ye?il Dönü?üm Belgesi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Nordic Talks'ta 'Ye?il Ekonomi' Konu?uldu

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Danimarka İstanbul Ba?konsoloslu?u, İsveç İstanbul Ba?konsoloslu?u, Finlandiya Ankara Büyükelçili?i ve Norveç Ankara Büyükelçili?i'nin ev sahipli?inde Nordic Talks etkinliklerinin üçüncüsünde 'ye?il ekonomi' masaya yatırıldı.

Gemi İn?a Faaliyetlerinde Temiz ?retim Teknikleri Yaygınla?tırılacak

"Tersane, Tekne İmal ve ?ekek Yerlerinin ?evresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik" ile çevre izni almakla yükümlü tersane, tekne imal, çekek yerlerinde kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçlarının tamamının 5 yıl içinde elektrikli olması sa?lanacak.


mka

Foto?raf: Yener Ku?çu

1 Eylül??de ba?layan balık av sezonu sürerken denizlerimizde ve iç sularımızda avlanan balık boyunun yasal limitlerin altında oldu?u ihbarları artıyor. Buna ra?men göz göre süren katliamın önü alınamıyor. Sivil toplumun farklı kesimlerince yürütülen kampanyalar, protesto eylemleri ise güçlü balık endüstrisi lobisini a?maya yetmiyor.

Karadeniz kıyılarında denetim

Az bulunan kılıç balı?ından çok avlanan hamsiye kadar onlarca türdeki balıkların yasal av ölçülerinin altında tezgahlarda satıldı?ı ihbarını de?erlendiren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü?ü ekipleri İstanbul??un Karadeniz kıyılarında denetim yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlı?ı??nın e?lik etti?i denetimlerde, 2 tekne ve bin 100 kg balı?a el konuldu. Tekne sahiplerine 30 bin TL ceza verildi.

Kazda?ları Ekoloji Platformu: ??Yavru Balık Avlanmasın, Alınmasın, Satılmasın?

Kazda?ları Ekoloji Platformu, yavru balıkların balık tezgâhlarında yer almasıyla ilgili bir açıklama yayımlayarak Tarım ve Orman Bakanlı?ı??na ça?rıda bulundu.

İstanbul Bo?azı'na Dalan Noel Baba Denizden Plastik Balık ?ıkardı

İstanbul Bo?azı'ndaki balık avını protesto etmek ve denizlerdeki kirlili?e dikkat çekmek isteyen Derinlere Saygı Dalı? Toplulu?u Noel Baba kılı?ında dalı? yaparak denizden plastik balık çıkardı. ?ocuklarımıza plastik balık bırakmayalım diyen Noel Baba kirlili?e dikkat çekti.

??Bo?az'da Balık tuza?ına Son. Göç yolu balık kapanı olmasın.?

WWF-Türkiye, yılın son günlerinde instagram üzerinden payla?tı?ı video ile Bo?az'da endüstriyel balık avcılı?ına dikkat çekti. "Kıyıdan itibaren 50 metreye kadar olan derinlikler hem biyolojik çe?itlilik hem de oksijen üretme kapasitesi açısından denizlerin en de?erli katmanı. Bu alanlar; denizlerin akci?erleri, balıklar ve di?er deniz canlılarının üreme ve ya?am alanları. Bu sebeple çok iyi korumamız ?art!" denilen video burada.

??Bizim denizle olan ili?kimizi de?i?tirmemiz gerekiyor??

Bandırma Onyedi Eylül ?niversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi bir biyolojik koridordur. Bo?azlar??da kesinlikle endüstriyel avcılık yapılmamalıdır." dedi ve ekledi: "Balıklarımızın azalmasının bir tane nedeni yok. Birinci neden, a?ırı avcılık. Türkiye denizindeki avcılık filomuzun gücü ve kapasitesi çok yüksek. Okyanusta avlanması gereken balıkçı filosu, avuç içi kadar Marmara Denizi??nde avcılık yapıyor. İkinci neden, denizlerimizi kirletmemiz. ?çüncüsü, deniz habitatlarını tahrip etmemiz. Dördüncüsü, küresel iklim de?i?imi diye devasa ve küresel ölçekte bir etki. Bunların hepsini beraber de?erlendirmemiz gerekiyor."

A?ırı Avlanma Karadeniz'de Deniz Salyangozu Stokunu Yüzde 20 Azalttı

Uzak Do?u'ya ihracat yapıldı?ı için son yıllarda avcılı?ında artı? oldu?u tespit edilen deniz salyangozlarının, Karadeniz'deki stokunun bu yıl yüzde 20 oranında azaldı?ı tespit edildi.

Tutsak Yunus Jones Marmaris??te ?ldü

Denizlerin narin memeli hayvanlarından yunusların kapalı havuzlarda tutulmasına tepkiler sürerken, Marmaris??teki gösteri havuzunda bir yunus öldü. Yunuslara ?zgürlük Platformu, ?imdiye kadar 5 yunusun öldü?ü Marmaris Onmega Dolphin Park??ta gerçekle?en olayın ardından 2 yunusun Antalya??ya götürüldü?ünü iddia etti.


mka
Zeytinlikleri Madenlere Açan Teklif Jet Hızıyla Komisyonda: ?irketler Sıkı?tırıyor

Zeytinlikleri maden sahalarına açan teklif, komisyonda görü?üldü. İktidar yeni yıl gelmeden teklifi yasala?tırmak istiyor, uzmanlar acelenin nedeni olarak ?irketleri i?aret ediyor.

Zeytin Katliamının ?nünü Açan Kanun Teklifi Geri ?ekildi!

Zeytinlikleri madencili?e açan düzenlemenin yer aldı?ı torba kanun teklifi, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisinin ardından geri çekildi.


mka
KOCAELİ?EP Basın Açıklamasıyla kurulu?unu duyurdu

21 Kasım 2022 tarihinde akademik odalar ve yerel derneklerin bir araya gelmesi ile Kocaeli ?evre Platformu'nun kurulu?u gerçekle?tirildi. ?özüm odaklı yapaca?ı çalı?maları duyurmak adına Kocaeli ?evre Platformu, Kocaeli Yüksek ??renim Derne?i (KY?D) Lokali??nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada KOCAELİ?EP Dönem Sekreteri Muammer Hakkı Ersöz "Kocaeli'nin son akci?erleri Samanlı Da?ları'da kirlenme, talan ve imar baskısı ile kar?ı kar?ıyadır." dedi

Arçelik, WWF-Türkiye ve DYKD ile Ortak Projeye İmza Atıyor

"Hayalet A?lar Projesi" kapsamında Marmara Denizi??ndeki Prens Adaları??nda ke?if dalı?ları ile saptanan hayalet balık a?ları özel dalı?larla çıkartılıyor

SUFOD 2023 Takvimi Marmara Adası'ndan

TUSACAN etkinlikleri çerçevesinde Eylül ayında Marmara Adası'nda yapılan dalı?larda çekilen foto?raflar SUFOD 2923 takvimini olu?turdu. SUFOD 2023 takvimine Marmara Adalar Belediyesi sponsor oldu. Takvimi SUFOD ve Marmara Belediyesi'nden edinmek mümkün.


mka
??Marmara Denizi Eylem Planı İstanbul Atıksu Altyapı ?alı?tayı?? Sonuçları ?zerine

7 Aralık ?ar?amba saat 20:00??de İSKİ Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanı Prof. Dr. Tu?ba ?LMEZ HANCI ile ??Marmara Denizi Eylem Planı İstanbul Atıksu Altyapı ?alı?tayı?? Sonuçları ?zerine konu?uldu. Marmara Kültürleri A?ı ve Adalı dergisi YouTube kaydından yapılan yayın kaydını izlemek için tıklayın.

Kıyı Kentinden Kentin Kıyısına: İzmit

14 Aralık ?ar?amba saat 19:00??da Kocaeli ?niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilim Ba?kanı Doçent Doktor E. Ye?im ?ZGEN K?STEN ile İzmit??in kıyı kenti kimli?inin dönü?ümünü konu?uldu. Yayın kaydını izlemek için tıklayın.

Marmara Oyunumuzu 21 Aralık ?ar?amba günü Koç ?niversitesi'nde Oynadık!

21 Aralık ?ar?amba saat 11:00'de Suna Kıraç Kütüphanesi'nde Koç ?niversitesi Fantasy Role Play Kulübü ile MARMARA'yı oynandı. Canlı yayınlanan etkinli?imizi Koç ?niversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

24 Aralık Cumartesi günü Müze Gazhane'de ?ehir Dedektifleri ile MARMARA'yı Oynadık!

10-14 ya? arasındaki çocuklarla bulu?tu?umuz etkinlikte oyunu hep birlikte kazanıp yine MARMARA??yı koruduk.

SAHA Sürdürülebilirlik Fonu, 7 farklı kentten 16 ba?ımsız sanatçı inisiyatifi ve yayın projesine destek oluyor.

SAHA Sürdürülebilirlik Fonu, projemiz kapsamında geli?tirilen kutu oyunu "Marmara" için hazırlanacak yayının da içinde oldu?u projelere destek veriyor. Kitap oyunun yaratıcıları olan sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar ve Aslı Uluda? ile Marmara Kültürleri A?ı Koordinatörü Asu Aksoy i?birli?i ile hazırlanacak.SAHA Sürdürülebilirlik Fonu, projemiz kapsamında geli?tirilen kutu oyunu "Marmara" için hazırlanacak yayının da içinde oldu?u projelere destek veriyor. Kitap oyunun yaratıcıları olan sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar ve Aslı Uluda? ile Marmara Kültürleri A?ı Koordinatörü Asu Aksoy i?birli?i ile hazırlanacak.

Marmara Kültürleri A?ı - Zeytin Belgeseli??nin ilk gösterimi 14 Ocak??ta Marmara Adası??nda yapılacak.

Hazırlıklarına 2022 Kasım ayında Marmara Adası??nda yapılan çekimlerle ba?lanan Marmara Kültürleri A?ı, Marmara Zeytin Belgeseli tamamlandı. Belgeselin ilk gösterimi Marmara Adası??nda 14 Ocak Pazar günü yapılacak. Marmara Kültürleri A?ı tarafından, Marmara Kaymakamlı?ı, Marmara Belediye Ba?kanlı?ı, Marmara Birlik, Marmara İlçe Tarım Müdürlü?ü, Gündo?du Kalkındırma ve Güzelle?tirme Derne?i, Galimi-?ınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derne?i, Topa?aç Güzelle?tirme ve Dayanı?ma Derne?i, Asmalı Köyü Kültür ve Dayanı?ma Derne?i ve Marmara Adası Dostları i?birli?iyle hazırlanan belgeselin yönetmenli?ini Ayten ?ele, Montajını Mehmet Ali Hancı, Kamera görüntülemeyi Nurullah Kömeç yaptı.


mka
SUFOD, TFSF onaylı II. Ulusal Foto?raf yarı?masını gerçekle?tirdi.

Teması Su Altından Gökyüzü olan yarı?manın sonuçları 26.12.2022 tarihinde açıklandı. 56 katılımcı 145 eser göndererek yarı?maya katıldı. 1, 2 ve 3.lük derecelerinin yanı sıra 3 mansiyon ve 35 adet sergileme ödülü verildi. 


mka
Plastik Mucize Mi Felaket Mi?

İnsan, dünyayı plastik ambalajlarla kaplamaya devam ederse, gelecek için endi?elenmek kaçınılmaz oluyor. Sadece anlık kullanılan ama sonrasında yüzyıllarca bizimle kalacak milyonlarca meta üretilmeye devam mı edecek? Hemen hemen her sektörde kullanılan ve girdi?i her ortamda benimsenip alternatif bir çözüm üretme gere?i duyulmayan plasti?i bünyemizde barındırmak ne kadar do?ru? Sedat Gündo?du, tüm bu kafa karı?ıklı?ı yaratan sorunların nedenlerini ve çözümlerini okuyucuya açıklayıcı ve sorgulayıcı bir dille aktarıyor. Bu bilgiler ı?ı?ında plastikten arınmayı dert edinerek çözümler üretmek de okuyucuya dü?üyor

Bo?az Vapurları En Samimi Dostlarımdı

Mehmet Cemal Be?karde?'in kaleminden Bo?az Vapurlarının öyküsünü okumak için tıklayın.

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

Email built with AcyMailing