You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Denizin Sesi Aylık Bülten

Denizin Sesi Aylık Bülten

Bu maili düzgün görüntüleyemiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

mka

Foto?raf: Ate? Evirgen


Denizin Sesi Marmara Kültürleri A?ı??nın bülteni. 2022 Aralık sayısıyla merhaba.

Marmara Kültürler A?ı, ??Kaybedecek zaman yok; dayanı?ma ile Marmara Denizi??ni iyile?tirebiliriz? diyen Marmaralı yurtta?lar; Marmaralı sivil toplum kurulu?ları, uzmanlar, bilim insanları, kültür ve sanat insanları ile kurumlar ile bir araya gelerek kar?ı kar?ıya olunan bu çevre ve ya?am krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve Marmara Denizi??nin kurtarılması için çabaların ço?almasını hedefleyen bir olu?um. 2022 yılı boyunca bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen a?ın amaca yönelik çalı?maları yıllar boyu sürecek.

Denizin Sesi ile geçti?imiz ay olup bitenleri topluca hatırlıyor, önümüzdeki günlere dikkat toplamaya çalı?ıyoruz.
Ayrıntı ve günlük geli?meler için, a?ın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İyi okumalar.


mka

 

Kasım ayının en çok konu?ulan konusu yine balık oldu! İstanbul Bo?azı??nın balık avcılı?ının serbestçe yapılması için 6 Kasım??da bir günlü?üne gemi trafi?ine kapatılması için atılan adım balıkçıları ve çevrecileri harekete geçirdi.

İstanbul Bo?azı??nda balık katliamına dur denildi.

İstanbul Bo?azı??nda av yasa?ının 6 Kasım günü 14 saatli?ine tamamen balıkçılı?a açılması kararı, kamuoyundan gelen tepkiler üzerini iptal edildi. Karadeniz ile Akdeniz arasında do?al biyolojik koridor özelli?indeki İstanbul Bo?azı??nın Ula?tırma ve Altyapı Bakanlı?ı??na ba?lı Denizcilik Genel Müdürlü?ü??nün gemi geçi?lerinin durdurularak balıkçıların avlanması yönündeki kararını geri çekti. Denizcilik Genel Müdürlü?ü, uluslararası su yolu olan bo?azda gemi geçi?lerinin 6 Kasım??da normal ?ekilde yapılaca?ını açıkladı.

Bo?az'daki orkinos ve uskumruyu böyle bitirdik! Artık yapılabilecek tek ?ey var

Belirli tarihlerde belirli türlerin avcılı?ının yapılması ekolojik denge ve popülasyonun korunması açısından büyük önem ta?ıyor. Bu ?ekilde bir sonraki yıl görülecek balık türlerindeki olası azalmanın ya da uzun vadede söz konusu türü tamamen kaybetmenin de önüne geçilmi? olunuyor. Sürdürülebilir balıkçılık için gerek amatör gerekse profesyonel balıkçılara büyük sorumluluklar dü?üyor. Kurallara uyulmadı?ı takdirde yara alan balık ya?amı ve balıkçılık oluyor. Bir türün bile kaybedilmemesi için yanlı? tarihte yapılan avlanmaların önüne geçilmesi çok önemli.

Dünya Balıkçılık gününde mesaj: A?ırı avlanmaya dur diyebilmek için kota uygulansın.

Dünya Balıkçılık Günü için Sarıyer Belediyesi uzmanlarla ve akademisyenlerle biraraya geldi. Dünyanın azalan do?al kaynaklarını korumak ve gelecek ku?aklara aktarmak için her 21 Kasım??da kutlanan Dünya Balıkçılık Günü??nde balıkçılar a?ırı avlanmanın zararlarına dikkat çekiyor. Su ?rünleri Kooperatifleri Merkez Birli?i Ba?kanı Ramazan ?zkaya, iklim de?i?ikli?iyle birlikte türler üzerindeki baskının arttı?ına dikkat çekerken ??A?ırı ve bilinçsiz avcılık kaynakların azalmasına neden oluyor. Türk balıkçılı?ının planlanması ve denetlenmesi hepimiz için zorunluluk? dedi.


mka

 

Kasım ayı, müsilajın olu?umunun ba?langıç ayı. Balıkçılar 2020 Kasım??ında, 2021 müsilaj felaketinin haberini vermi?lerdi. Bilim insanları tetikte. Müsilaj için tüm ?artların var oldu?u, farklı türlerin zaten yer yer görüldü?ü, dibe çöken müsilaj katmanlarının varlı?ını sürdürmekte oldu?u uyarısı yapıyor. Ve bir an önce Marmara??ya verilen tüm kirliliklerin durdurulmasına ili?kin ça?rılarını tekrarlıyorlar.

Müsilaj hâlâ dipte duruyor

Bandırma Onyedi Eylül ?niversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj çamurunun geçen yıl ile aynı miktarda deniz tabanında bulundu?unu tespit etti.

Gecenin karanlı?ında İzmit Körfezi??nde dip çamuru katliamı

Karamürselli balıkçılar, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi??nin gece uçakla denetim yapamaması nedeniyle Yalova Altınova??da bulunan Sefine Tersanesi??nin çıkardı?ı dip çamurunu sabaha kadar mekik dokuyan gemilerle denize bo?alttı?ını, dip balıklarının ya?am alanlarının etkilendi?ini, a?ların zarar gördü?ünü söyledi.

Hereke Halkı Atık Bertaraf Tesisini İstemiyor

Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke mahallesine tehlikesiz atık geri kazanım, bertaraf ve 3. sınıf düzenli depolama tesisi yapılmasını planlıyor. Yapılması planan bu projeye kar?ı Hereke halkı tepkili.


mka

 

İzmit Körfezi??nde Ahtapot Sevinci

Müsilaj gibi büyük bir kirlili?i atlatan Marmara Denizi??nin do?usundaki İzmit Körfezi??nde uzun bir aradan sonra ahtapot ve biyolojik çe?itlili?i destekleyen sa?lıklı midye yatakları görüldü. Doç. Ahsen Yüksek, Körfez??in kirlilikten korunması gerekti?ini söyledi. Gökhan Karata?'ın haberi.

İzmit Körfezi'ne 6 bin çipura, levrek ve kalkan yavrusu bırakıldı

Kocaeli'de balıklandırma çalı?maları kapsamında 6 bin çipura, levrek ve kalkan yavrusu, İzmit Körfezi'nde suyla bulu?turuldu.

İ? Bankası ve ODT?'den denizler için i? birli?i

Türkiye İ? Bankası ve Orta Do?u Teknik ?niversitesi (ODT?), denizlerdeki ya?ama dair bilimsel ve akademik çalı?malara destek olmak üzere i? birli?ine gitti. İ? Bankası, i? birli?i kapsamında, Fransa'da üretilen ve 'Deniz Kâ?ifi' adı verilen insansız su altı planörü glider cihazını, ODT? bünyesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kullanımına sundu.


mka
Marmara Denizi'ni ya?atma projesi

?nlü bir moda markasının, suya, do?aya ve insana saygı anlayı?ıyla hayata geçirdi?i Marmara Denizi'ni Ya?atalım temalı ti?ört koleksiyonunun satı?ından elde edilen gelirin yarısını DenizTemiz Derne?i/ TURMEPA'ya aktardı

?anakkale çevre dernekleri: ??Ortak mücadele ?art?

IPS İleti?im Vakfı/bianet'in ?anakkale??de düzenledi?i ??Ekoloji Habercili?i Projesi? toplantısında ?anakkale çevre platformları ve dernekleri kendi deneyimlerini ve verdikleri mücadeleleri aktardı.


mka
Dayanı?macı Bir Kutu Oyunu: MARMARA

Marmara Denizi??nin kar?ı kar?ıya oldu?u çevre krizinin daha iyi anla?ılması ve gerekli önlemlerin hızla alınması konusunda kamuoyunda hassasiyet olu?ması amacıyla ?ubat 2022??de çalı?malarına ba?layan ve bir Avrupa Birli?i projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen Adaları ve Bo?azları ile Marmara Kültürleri A?ı hazırladı?ı kutu oyununun lansmanını 14 Kasım Pazartesi Postane İstanbul??da gerçekle?tirdi.

Ekolojik yakla?ımınızı masa ba?ında, oyunla test edin: Marmara Oyunu

"Marmara" kutu oyunu, oyuncuları masaya yatırıyor ve sorunlara sebep olan do?a anlayı?ıyla kar?ı kar?ıya gelmelerini sa?lıyor.

Marmara Denizi'nin Do?u Ucu: İzmit Körfezi

16 Kasım ?ar?amba günü Miray Dokurer moderatörlü?ünde Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ve Necati Altıntoprak'ın katılımı ile Marmara Denizi??nin Do?u Ucu: İzmit Körfezi üzerine konu?uldu. Marmara Kültürleri A?ı YouTube kanalından canlı yayınlanan oturumu izlemek için tıklayın.

Uluslararası ?evre Hukuku ve Marmara Denizi

23 Kasım ?ar?amba günü Av. Tunç Lokum ve Halim Buluto?lu moderatörlü?ünde A? SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ö?retim üyesi Prof. Dr. Nesrin Algan ile Uluslararası ?evre Hukuku ve Marmara Denizi üzerine konu?uldu. Marmara Kültürleri A?ı YouTube kanalından canlı yayınlanan oturumu izlemek için tıklayın.

7 Aralık'ta Marmara Kültürleri A?ı YouTube kanalında Marmara??yı Konu?uyoruz: ??Marmara Denizi Eylem Planı??İstanbul Atıksu Altyapı ?alı?tayı? Sonuçları

7 Aralık ?ar?amba günü saat 20:00'de Prof. Dr. Haluk Eyido?an moderatörlü?ünde İSKİ Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanı Prof. Dr. Tu?ba ?lmez Hancı ile ??Marmara Denizi Eylem Planı??İstanbul Atıksu Altyapı ?alı?tayı? Sonuçları konu?ulacak. Canlı yayın bildirimini açmak için tıklayın.

??Marmara Kutu Oyunu? bulu?maları

14 Kasım'da lansmanı gerçekle?en ??Marmara kutu oyunu?, Aralık ayında Koç ?niversitesi oyun grubu ile bulu?acak.


mka
'Dülger Balı?ının ?lümü' ve 'İstanbul Balıkçıları'

Foto?raf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı, oda?ına İstanbul balıkçılarının gündelik ya?amını alan ve çekimleri be? yıl süren foto?raflarını bulu?turdu?u 'İstanbul Balıkçıları' isimli sergisini anlattı.

??Kadına Yönelik ?iddet? sualtında

Türkiye??nin tek politik sualtı foto?rafçısı Nejdet Demirta???ın 2017 yılında kadına yönelik ?iddeti hatırlatmak amacıyla çekti?i foto?raflar tekrar gündeme geldi. Ka???ın derinliklerinde dalgıçlar adaletin mitolojik sembolü Themis??i, töre cinayetlerini, recm olayını, ?iddetin çocuklar üzerindeki etkilerini, dedikodu mekanizmasını cinayetlere etkisini, psikolojik ?iddeti ve travesti cinayetlerini sahneledi


mka

Kızıldeniz göçmeni deniz kestanesi, Foto?raf: Ate? Evirgen

Yerli Ekokurgu Roman: Bir İstanbul Efsanesi

Bir İstanbul Efsanesi ekolojik kurgu ve fantazyayı birbirine harmanlayan bir göç hikayesidir. Bo?aziçi??ndeki soyu tehlikede olan balık türlerinin ivedi göçünü anlatır. Bunu da beyin göçü ile bir noktada kesi?tirir. Aynı zamanda bu vesile ile Bo?aziçi??nde meydana gelebilecek gemi kazalarının sonuçlarını veya deniz ekosistemine yabancı bir tür karı?tı?ı zaman di?er türlerin ne ?ekilde etkilendi?ini bu göç hikayesinin içine harmanlar.

 

 


 

Bu maili "Denizin Sesi Aylık Bülten" abonesi oldu?unuz için aldınız.
İptal etmek için lütfen buraya tıklayın.

Email built with AcyMailing